Page 2 - gazete 16
P. 2

2  EYLÜL 2017 / SAYI: 16                                www.trabzon.bel.tr


    Trabzon büyükşehir belediye başkanı
    dr. orhan Fevzi güMrükçüoğlU:
    YAşLILARIMIZA


    hüRMET ETTİĞİMİZ    KAdAR MEdENİYİZ
       Yaşlı Destek Programı (YADES) Yaşlanma Yaşa Projesi açılış töreninde konuşan
       Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “biz
    atalarımıza ne kadar hürmet gösterirsek, engellilerimizi ne kadar topluma
    katarsak, inanın o kadar gelişmiş olacağız, o kadar medeni olacağız” dedi.


    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  Trabzon İl Başkanı Haydar Revi,  ramlara çok önem veriyorum”
    tarafından finanse edilen, Trabzon  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdü- diyen Gümrükçüoğlu, “Bu proje
    Valiliği koordinasyonunda Trab-  rü Ahmet Kurt, kamu kurumları ve  ülkemizde yaşayan ve hizmete ih-
    zon Büyükşehir Belediyesi tara-  STK’ların yetkilileri hazır bulundu. tiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıları-
    fından yürütülen ve ilçe belediye-                  mızın korunması ve desteklenmesi
    lerinin ortak olduğu Yaşlı Destek  Yaşlı Destek Programı (YADES)   için tasarlandı. Ürünü ve sonucu
    Programı (YADES) Yaşlanma Yaşa   Yaşlanma Yaşa Projesi açılış töre- bu olacak. İsra Süresinde Allah-u
    Projesi’nin açılışı gerçekleştirildi.  ninde katılımcılara seslenen Trab- Teâlâ (c.c.) buyuruyor: “Sadece
                     zon Büyükşehir Belediye Başkanı  Allah’a ibadet edeceksiniz, ana ve
    Hamamizade   İhsanbey  Kültür  Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,   babanıza iyi davranacaksınız…”
    Merkezinde düzenlenen program-   yaşlılara hizmetin önemine dikkat  İşte bu program ile birlikte 65 yaş
    da Trabzon Büyükşehir Belediye  çekerken bu program ile bunun en  üstü insanlarımız korunması ve
    Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrük-  güzel şekilde sağlanacağını ifade  desteklemesini yaşıyor ve yaşatı-
    çüoğlu, AK Parti Trabzon Milletve- etti. “Burada çok güzel bir Trabzon  yor olacağız ve hiç ihmal etmeden
    kili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti  birlikteliği var. Ben bu tarz prog- bunu sürdüreceğiz” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7