Page 3 - gazete 16
P. 3

EYLÜL 2017 / SAYI: 16                                www.trabzon.bel.tr 3


    Konuşmasında Türkiye’de dezavan-
    tajlı bireyle için son 15 yılda yapılan
    çalışmalara dikkat çeken Güm-
    rükçüoğlu sözlerini şu şekilde ta-
    mamladı: “Biz atalarımıza ne kadar
    hürmet gösterirsek, engellilerimizi
    ne kadar topluma katarsak, inanın
    o kadar gelişmiş olacağız, o kadar
    medeni olacağız. Bunun 2002 ön-
    cesini hatırlarsak, engelli bir bireyi
    topluma çıkarmamayı hüner olarak
    görüyorduk. Neden? Devletimizin
    bir desteği yoktu da ondan. Yaşlıla-
    rımız için de durum böyleydi. Ama
    Allah’a şükür Cumhurbaşkanımız
    Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunla- rımız, çocuklarımız ve dezavantajlı  kalitesini her geçen gün daha da art-
    rın yasal düzenlemelerini TBMM’de  bireylerimiz için devrim niteliğinde  tırmamız lazım. Çünkü yaşlılarımız
    gerçekleştirdiler. İmkânları paylaş- icraatlar yaptı. Yaşlı Destek progra- bizim istikbalimizdir. Onlarda gele-
    tırmayı tüm dünyaya gösterdiler.” mı da toplumun hafızası konumun-  ceğimizi görüyoruz. Onlara hizmet-
                     da olan büyüklerimize daha farkın- le mükellefiz” ifadelerini kullandı.
    AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe  dalıkla hizmet edebilmek için çok
    Sula Köseoğlu konuşmasında de-  önemli bir projedir” diye konuştu.
    zavantajlı bireyler için son 15 yılda
    yapılan çalışmalara dikkat çeker- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü  YAşLANMA YAşA
    ken Yaşlı Destek Programının yaş- Ahmet Kurt ise yaşlılara yönelik hiz-  PROJESİ
    lılara en güzel hizmeti sunmak için  metlerin ve hizmet kalitesinin artırıl-
    çok önemli bir proje olduğunu ifade  ması gerektiğine değindi. Kurt, “Her  Yaşlı Destek Programı (YA-
    etti. Köseoğlu, “Sosyal devlet olmak,  geçen gün dünyadaki yaşlı nüfus  DES) Yaşlanma Yaşa Projesi ile
    sadece sözde sosyal devleti benim- artıyor. Dünya genelinde yaşlı nüfus  Trabzon’un 18 ilçesinde anket-
    semekle olmaz. Elbette ki sosyal  oranı yüzde 15’lerde, Türkiye’de yüz- ler gerçekleştirilecek ve 65 yaş
    devlet olmanın gereğini hayata yan- de 8,5’larda, Trabzon’da ise bugün  üzeri bireylerin durum analizle-
    sıtan işler yapmamızı gerektirir. Hü- itibariyle 65 yaş üstü 89 bin 44 va- ri ortaya çıkartılacak. Bu analiz
    kümetimiz 15 yıllık icraat süresinde  tandaşımız var. Yaşlılarımıza yönelik  verileri ile beraber kısa, orta ve
    yaşlılarımız, engellilerimiz, kadınla- hizmetlerimizi ve hizmetlerimizin  uzun vadeli projeler hazırlana-
                                        cak. Proje süresince seminer ve
                                        eğitimlerle birlikte farkındalık
                                        arttırılacak. Proje kapsamında
                                        Büyükşehir Belediyesi bünye-
                                        sinde sosyolog ve sosyal hizmet
                                        uzmanlarının bulunduğu YADES
                                        Koordinasyon Merkezi kuru-
                                        lacak. Burası il genelinde çatı
                                        kurumu oluşturacak ve ilçele-
                                        rin organize edilmesi, ekiplerin
                                        gönderilmesi, yaşlı hizmetleri-
                                        nin eksiksiz yerine getirilmesi
                                        ve programın yapılması sağ-
                                        lanacak. 9 ay sonra tamamla-
                                        nacak olan proje sonrasında
                                        Büyükşehir Belediyesi, ilçe
                                        belediyeleri ile birlikte, YADES
                                        Koordinasyon Merkezi ile elde
                                        edilen verilerle projenin sürdü-
                                        rülmesini devam ettirecek.
   1   2   3   4   5   6   7   8