Page 4 - gazete 16
P. 4

4  EYLÜL 2017 / SAYI: 16                                www.trabzon.bel.tr

   başk an güMrükçüoğlU, dolMUş dUrak başk anlarıyla bUlUşTU
    TRAfiK KURALLARI VE UKOME KARARLARINA

   hASSASiYETLE UYULACAK                                        İNSANIMIZI
                                        SİZE EMANET
                                        EdİYORUZ

                                       Trafik kurulları ve Ulaşım Koordi-
                                       nasyon Merkezi (UKOME) kararlarına
                                       sıkı sıkıya uyulması yönünde dolmuş
                                       durak başkanlarına uyarılarda bulu-
                                       nan Gümrükçüoğlu şunları kaydetti:

                                       “Dolmuş esnafı ile insanları, çoluğu
      Trabzon Büyükşehir Belediye  nın çok önemli bir kamu hizmetini  çocuğu, yaşlıyı, ihtiyarı taşıyoruz. Bu-
      Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm- yerine getirdiğine dikkat çekti. Bu  nun taşıma ücreti varsa sevabı daha
    rükçüoğlu, dolmuş durak başkanla- önemli hizmette ahlaki ve kanuni  büyüktür. Neden? Çünkü bizler va-
    rı ile bir araya geldi. Başkan Güm- kurallara sıkı sıkıya uyulması ge- tandaş olarak kızımızı, çocuğumuzu,
    rükçüoğlu özellikle trafik kuralları  rektiğini ifade eden Gümrükçüoğlu,  yaşlımızı, şoför esnafına emanet edi-
    ve UKOME kararlarına hassasiyetle  “Trabzon’a hep birlikte hizmet edi- yoruz. İnsanımızı size emanet ediyo-
    uyulması hususunda durak baş-  yoruz. Bu hizmette elbette kurallara  ruz. O bakımdan yaptığınız hizmeti ben
    kanlarına tavsiyelerde bulundu. sıkı sıkıya uyacağız. Dolmuş şoförü  hep kutsal bir hizmet olarak gördüm.
                     Trabzon’u, Trabzon insanını temsil  Bu kutsal hizmette trafik kurulları ve
    Büyükşehir Belediyesinin Sera Gölü  ettiğini unutmamalı. Şoför esnafının  UKOME kararlarına hepimiz sıkı sıkı-
    Tesislerinde dolmuş durak başkan- kurallara uygun olarak çalışması  ya uymak durumundayız. Benim için
    larıyla istişare toplantısı gerçekleş- vatandaş şikâyetlerinin de ortadan  önemli olan halka hizmette kamu hak
    tiren Gümrükçüoğlu, şoför esnafı- kalkmasını sağlar” diye konuştu.  ve hukukunun tecelli etmesidir. Bil-
                                       mediğim yanlışlar varsa da bildiğim ve
                                       öğrendiğimde hemen düzeltirim. Bunu
                                       herkes iyi bilir. O bakımdan hakkani-
                                       yete uygun olarak hareket etmeliyiz.”

                                       Trabzon Büyükşehir Belediye Başka-
                                       nı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun
                                       dolmuş durak başkanlarıyla gerçek-
                                       leştirdiği istişare toplantısında Trabzon
                                       Şoförler ve Otomobilciler Odası Baş-
                                       kanı Turan Altuntaş da hazır bulundu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9