Page 6 - gazete 16
P. 6

6  EYLÜL 2017 / SAYI: 16                                www.trabzon.bel.tr                  Trabzon büyükşehir belediyesi,
         Trabzon şehir Merkezine bir Meydan daha kazandırıyor
   hER şEY TRABZON içiN


      Trabzon Büyükşehir Beledi-  Ortaokulu ile Trabzon Öğretmene-  kısa sürede tamamlayıp Milli Eğitim
      yesi, Trabzon için dev bir adım  vinin bulunduğunu hatırlatan Güm- Bakanlığımıza devrettikten sonra
    daha atıyor. Ortahisar ilçesindeki ta- rükçüoğlu, “Milli Eğitim Bakanlı- tarihi Karagöz Meydanında bulu-
    rihi Karagöz Meydanını yeniden şehre  ğımız ile yaptığımız görüşmelerde  nan okul ve öğretmenevini yıkarak
    kazandıracak olan Büyükşehir Bele- okul ve öğretmenevinin başka alan- burayı kentsel meydan olarak ye-
    diyesi, bölgede bulunan okul ve öğ- da Belediyemiz tarafından inşa  niden düzenleyeceğiz ve Trabzon’u-
    retmenevinin Hacıkasım Mevkii’nde  edilip Bakanlığa devredilmesinin  muza kazandırmış olacağız” dedi.
    inşası için 13 Eylül’de ihaleye çıkıyor.  ardından söz konusu alanın (tarihi
                     Karagöz Meydanı alanı) Belediyemi- Cudibey Ortaokulu ve Trabzon Öğ-
    Konuyla ilgili olarak değerlendirme- ze devri yönünde protokol imzaladık.  retmenevinin mevcudundan daha
    lerde bulunan Trabzon Büyükşehir  Bunun için Tabakhane kentsel dönü- büyük ve daha modern olarak ye-
    Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi  şüm alanı içinde bulunan Hacıkasım  niden inşa edileceğini ifade eden
    Gümrükçüoğlu, tarihi Karagöz Mey- bölgesindeki alanı TOKİ’den satın  Gümrükçüoğlu, Uzungöl’de yapı-
    danını yeniden şehre kazandırmak  aldık. Burada okul ve öğretmenevini  lacak olan Tabiat Macera Parkı’nın
    için uzun zamandır çalıştıklarını  projelendirdik ve 13 Eylül’de ihale- da 6 Eylül’de ihale edileceğini ha-
    söyledi. Söz konusu alanda Cudibey  ye çıkacağız. Okul ve öğretmenevini  tırlatarak sözlerini tamamlandı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11