Page 7 - gazete 16
P. 7

EYLÜL 2017 / SAYI: 16                                www.trabzon.bel.tr 7

    Uzungöl Macera Parkı


    ihaleye çıkıyor
      Trabzon Büyükşehir Beledi-  konaklama süresini uzatacak, tabiat  çalışmalarına başlanacağını vurgu-
      yesi, Doğu Karadeniz’in en  parkımızın ve şehrimizin marka de- layan Gümrükçüoğlu, “Yapılarda do-
    önemli turizm noktalarından biri  ğerini yükseltecek, bölgeyi macera  ğal mimariye uygun, çevreyle uyum-
    olan Uzungöl’e Tabiat Macera Par- turizmi konusunda dünya çapında  lu ahşap ile çağdaş malzemeler
    kı kazandırıyor. Büyükşehir Bele- bir merkez haline getirecektir. Doğa  bir arada kullanılacaktır. Planlama
    diyesi tarafından projelendirilen  sporları konusunda farkındalık açısından doğanın siluetini bozma-
    ve uygulanacak olan Uzungöl Ta-  oluşturacak, gelecek nesillere doğa  dan tek kat çözümlerle üretilmiştir.
    biat Macera Parkının yapım iha-  sevgisi ve doğa sporlarını aşılaya- Doğayla bir bütün içinde tasarım
    lesi 6 Eylül’de gerçekleştirilecek. cak olan Macera Parkı istihdama da  ilkesi izlenmiştir. Şehrimizin mar-
                     katkıda bulunacaktır” diye konuştu. ka değerine önemli katkılar sağla-
    Yaklaşık 9200 m2’lik alanda planla-                  yacak olan Uzungöl Tabiat Macera
    nan Macera Parkı; yüksek ip parku- 6 Eylül’de gerçekleştirilecek olan  Parkı Trabzon’umuza ve bölgemize
    ru, alçak ip parkuru, dev salıncak,  uygulama ihalesi neticesinde yapım  hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
    tırmanma duvarları, surviver par-
    kuru ve paintball alanı olmak üzere
    altı ana bölümden oluşuyor. Proje
    kapsamında ayrıca otopark, idari
    yönetim binası, kamelya, soyunma
    kabinleri, wc, malzeme teslim nok-
    taları ve depolar olarak yer alıyor.

    Konuyla ilgili olarak değerlendirme-
    de bulunan Trabzon Büyükşehir Be-
    lediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm-
    rükçüoğlu, Tabiat Macera Parkının
    bölgedeki turizm çeşitliliğini arttıra-
    cağına dikkat çekti. Doğayla bütün-
    lük arz eden bir proje hazırladıkları-
    nı kaydeden Gümrükçüoğlu, “Yerli ve
    yabancı turistler ile halkımızın din-
    lenme, eğlenme ve sportif aktivitele-
    rini gerçekleştirebilmelerine yönelik
    olarak planladığımız Tabiat Macera
    Parkı Projesinin en önemli amacı
    bölgedeki turizm çeşitliliğini arttır-
    maktır. Bu önemli yatırım bölgedeki
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12