Page 9 - gazete 16
P. 9

EYLÜL 2017 / SAYI: 16                                www.trabzon.bel.tr 9


                 büyükşehir belediyesi ile
           TRABZON’UN TüMüNüN            İMAR PLANI YAPILIYOR

      Trabzon il genelinin 1/100.000,  sanlar demektir. Hazırladığımız ve  lerinden biri imar planlarının tek
      1/50.000, 1/25.000 ve 8 ilçenin  tamamlanma aşamasına getirdi- elden, o şehrin gelelini kapsaya-
    1/5.000’lik imar planlarını hazırla- ğimiz bu çalışmalar şehrimize çok  cak ve çok uzun yıllar hizmet ede-
    yan Trabzon Büyükşehir Belediyesi,  uzun yıllar hizmet edecektir” dedi. cek şekilde hazırlanabilmesidir.
    geriye kalan 10 ilçenin 1.5.000’lik                  Trabzon’umuzun büyükşehir sta-
    imar planlarını da tamamlanma   Trabzon Büyükşehir Belediyesinin  tüsüne kavuşmasının hemen ar-
    aşamasına getirdi. Trabzon Büyük- imar çalışmaları ile ilgili olarak  dından bu konuda çalışmalarımıza
    şehir Belediye Başkanı Dr. Orhan  açıklamalarda bulunan Başkan    başladık. 1/100.000 ölçekli Çevre
    Fevzi Gümrükçüoğlu, “İmar plan-  Gümrükçüoğlu, “Büyükşehir ol-   Düzeni Planı Revizyonu ve Plan
    ları yaşanabilir şehirler, mutlu in- manın şehirlere en önemli getiri- Hükümleri, 1/50.000 ölçekli İl Çev-
                                       re Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli
                                       Nazım İmar Planı çalışmalarının
                                       ardından 8 ilçenin 1/5.000 ölçekli
                                       Revizyon ve İlave Nazım İmar Pla-
                                       nı çalışmalarını da tamamladık.
                                       Şimdi de başta Ortahisar ilçemiz
                                       olmak üzere geriye kalan 10 ilçe-
                                       mizin 1/5.000 ölçekli Revizyon ve
                                       İlave Nazım İmar Planı çalışma-
                                       larını da tamamlanma aşaması-
                                       na getirmiş durumdayız. Eylül ve
                                       Ekim aylarında bu planlarda Bü-
                                       yükşehir Belediye Meclisimizde
                                       görüşülecektir. Bu çalışmaların da
                                       tamamlanmasıyla Büyükşehir Be-
                                       lediyesinin imar planı çalışmaları
                                       tümüyle bitirilmiş olacaktır. Bu ko-
                                       nuda Trabzon olarak bizimle birlik-
                                       te büyükşehir statüsüne kavuşan
                                       diğer illerin çok önündeyiz” dedi.

                                       Gelecek nesillere düzenli, yaşanı-
                                       labilir bir kent bırakmak için imar
                                       çalışmalarına özel önem verdik-
                                       lerini vurgulayan Gümrükçüoğlu,
                                       “İmar planı demek düzen demek-
                                       tir, yaşanabilir şehirler, mutlu in-
                                       sanlar demektir. İmar planları
                                       park-bahçe, yeşil alan, yol demek-
                                       tir, düzensizliğin önüne geçmektir.
                                       Hazırladığımız ve tamamlanma
                                       aşamasına getirdiğimiz bu çalış-
                                       malar şehrimize çok uzun yıllar
                                       hizmet edecektir. Trabzon’umuz
                                       bu planlarla geleceğe emin adım-
                                       larla yürüyecektir” diye konuştu.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14