Page 1 - ekim
P. 1

EKİM 2017 / SAYI: 17                                  www.trabzon.bel.tr


            Ö R N E K LE R İ TE K TE K İ N C E LE N D İ
   KATLI OTOPARK PROJESi
   TiTiZLiKLE HAZIRLANDI


    Trabzon Büyükşehir  Belediyesi, Hacıkasım bölgesindeki otopark  Yavuz Selim Bulvarı ile yine Büyük-
    Trabzon şehir merkezine Otomatik  yapımı için 25 milyon TL’nin üze- şehir Belediyesi tarafından Trab-
    Katlı Otopark kazandırıyor. Türki- rinde kamulaştırma bedeli öde-  zon’a kazandırılacak olan Karagöz
    ye’deki örnekleri incelenerek titiz- yen Büyükşehir Belediyesi, katlı  Meydanının altının da otopark ola-
    likle hazırlanan otopark projesinin  otopark inşaatını tamamladıktan  rak değerlendirilmesiyle bölgedeki
    yapım ihalesi bu ay içinde gerçek- sonra aynı bölgede otopark yapı- otopark kapasitesi 750 araca çıkar-
    leştirilecek.           mını sürdürecek.          tılacak.      2-3-4’te


      9’DA 9’DA PazaRKaPı         BELEDİyE DERshaNEsİNDEN
       DÖNüşüyoR
                         huKuK FaKüLTEsİNE
                       18’DE Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz dershanecilik uygula-

                         masıyla üniversite sınavlarına hazırlanan Burak Harun Kaplan,
      19’DA İTFaİyE            Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti. Büyükşehir Be-
                         lediyesi Dershanesinde toplamda 350 öğrenci üniversitelerin çe-
       hER yERDE
                         şitli bölümlerine yerleşirken önemli bir başarı elde edildi.
   1   2   3   4   5   6