Page 2 - ekim
P. 2

2  EKİM 2017 / SAYI: 17                                 www.trabzon.bel.tr


            Ö R N E K LE R İ TE K TE K İ N C E LE N D İ
   KATLI OTOPARK






   iHALE EDiLiYOR









      Trabzon Büyükşehir Belediye  Ekim ayında yapılacak ihale neti- önemli bir tıkanıklık yaşanabilece-
      Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm- cesinde katlı mekanik otopark in- ğini belirten Gümrükçüoğlu, bunun
    rükçüoğlu, katıldığı televizyon prog- şasına başlanacağını dikle getirdi.  yaşanmaması için projenin hassa-
    ramında Hacıkasım Mevkii’nde inşa                   siyetle hazırlandığına dikkat çekti.
    edilecek olan mekanik katlı otopark  Bölgede Trabzon’a 750 araçlık oto-
    projesine ilişkin ayrıntılı açıklama- park kazandırma hedefi ile yola  750 ARAÇLIK
    larda bulundu. Trabzon şehir mer- çıktıklarını ve ilk etapta inşa edi-
    kezinin otopark ihtiyacına cevap  lecek olan otomatik otoparkın 310   OTOPARK
    verebilmek için çalışmalarını uzun  araç kapasiteli olacağını belirten  HEDEFİMİZİ
    süredir sürdürdüklerini ifade eden  Başkan Gümrükçüoğlu, 750 araç-   KORUYORUZ
    Gümrükçüoğlu, söz konusu otopar-  lık otopark hedefinden vazgeçme-
    kın yapılması için kamulaştırma be- diklerini, aynı bölgede bunu ger- Başkan Gümrükçüoğlu konuyla ilgili
    deli olarak 25 milyon TL ödendiğini  çekleştireceklerini söyledi. Katlı  olarak şunları söyledi: “Daha önce ka-
    söyledi. Otomatik otopark yapımı  otopark inşaatının 310 araçtan   muoyuna 750 araçlık otopark hedefi-
    için öğretmenevi otoparkı ve yanın- fazla kapasiteli olarak inşa edil- mizi arz etmiştim. Onunla birlikte hem
    daki şahıslara ait yerlerin kamulaş- mesi durumunda otoparka giriş ve  otopark hem birkaç hizmet dükkânını
    tırıldığını hatırlatan Gümrükçüoğlu,  çıkışlarda Yavuz Selim Bulvarı’nda  ihtiva eden bu önemli projemizi açıkla-
                                       mıştım. Belediye Meclisimizde de ‘750
                                       araçlık otoparktan bahsetmiştiniz,
                                       şimdi 310 araçlık otoparktan bahsedi-
                                       yorsunuz’ diye bir soru ile tabi olarak
                                       karşılaştık. Biz 750 araçlık otopark
                                       hedefimizi aynı şekilde koruyoruz ama
                                       bu önemli projede teknik olarak 310
                                       araç kapasiteli otopark ortaya çıkmış-
                                       tır. Yani katlı otomatik otoparkımız 310
                                       araçlık olmak durumunda kalmıştır ve
                                       onunda otopark artı yanındaki dükkan-
                                       larla birlikte bir kompleks olarak hiz-
                                       mete girmesi projelendirilmiştir. Şöyle
                                       ki ortalama 750 araçlık otopark he-
                                       defimiz devam etmektedir ama Ekim
                                       ayında yapılacak ihalede 310 araçlık
                                       otopark çok çeşitli parametrelerin
                                       mukayesesi sonrasında ortaya çık-
                                       mıştır. 750 araçlık otopark hedefi ise
                                       o otoparkın cephesi olacak olan Yavuz
                                       Selim Bulvarının altının otopark hali-
                                       ne getirilmesi ve hemen karşı tarafta
                                       Karagöz Meydanının altının otopark
                                       olarak düzenlenmesiyle olacaktır.
   1   2   3   4   5   6   7