Page 3 - ekim
P. 3

EKİM 2017 / SAYI: 17                                www.trabzon.bel.tr 3


     KARAGÖZ MEYDANI          OTOMATİK KATLI OTOPARK DAHA
     VE YOLUN ALTI DA          KAPASİTELİ OLURSA YOL TIKANIR
     OTOPARK OLACAK
                     Bunun önemli teknik izahatı vardır.  ruklar oluşmamasına tabi şekilde
    Bu vesile ile Karagöz Meydanı proje- Bina projelendirilirken klasik sis- dikkat edilmiş ve hesaplanmıştır.
    mizden de bahsetmemiz gerekiyor.  tem ile otomatik otopark sistemi  Burada aynı tabla ile otoparka daha
    Tarihi Karagöz Meydanı alanında bu- çalışılmıştır. Yapılan incelemede biz  fazla araç alınmak istense, bekle-
    gün bulunan Cudibey Ortaokulu ve  klasik katlı otopark yapmak cihetine  me süresi iyice artacak ve geriye
    Trabzon Öğretmenevini en modern  gitseydik azami 150-200 araçlık bir  doğru kuyruk oluşacaktır. Bunun
    şekliyle TOKİ’den aldığımız arsada  otopark ortaya çıkmış olacaktı. Bu- Türkiye’de örnekleri var. Herkes
    inşa etmek şartıyla bu alan Belediye- nun daha da kapasiteli hale gelebil- tarafından bilinen ve teknik ekiple-
    mize verilmiştir. Milli Eğitim Bakanı- mesi için parklanacak araç sayısını  rimizin incelediği bir örnekte İzmir
    mızın talebi ile 80 yataklı öğretmenevi- mevcut imar yolunu da hesaba kata- Alsancak’taki otoparktır. O otomatik
    ni 150 yataklı olarak, ortaokulu da aynı  rak hemen yakınında bulunan dönel  otopark projesi 4 tabla ile 280 araç
    şekilde 36 derslikli olarak yapıp teslim  kavşaktan hareket alacağı hesap  kapasiteli olarak işletiliyor. Yerinde
    ettikten sonra tarihi Karagöz Meydanı  edilerek araçların otomatik otopark  yapılan incelemelerde pik saatlerde
    diye tanımlanan bu kadim şehrin en  sistemindeki tabla yardımı ile kalıcı  kuyruk oluşması münasebetiyle sı-
    güzel bölgelerinden birini ortaya çı- otopark alanlarına çıkarılacağı söz  kıntı çekildiği tespit edilmiştir. Bizim
    karmış olacağız. Karagöz Meydanı ile  konusu olduğundan taşınma süre- projemizde kuyruk oluşmaması için
    Yavuz Selim Bulvarının buluşmasının  si, parklanma süresi hesap edilmiş  araç kabul yolu yan yana çift araç
    karşısında bu dediğimiz katlı otopar- ve pik saatlerde oradan ne kadar  stoklanacak şekilde planlanmış,
    kımız inşa edilecektir. Katlı otoparkın  aracın seyrü sefer ettiği dikkate  oluşabilecek kuyrukların ortadan
    750 araçlık otoparka ulaşması Ka- alınmıştır. Aynı zamanda da seyrü  kaldırılmasına gayret edilmiştir.
    ragöz Meydanı ile birlikte buluşacağı  sefer halindeki otoparka girmek is- Yani bir kompleks hesaplama ya-
    yatırım sırasında gerçekleştirilmeye  teyenlerinin kuyruk oluşturmaması  pılmıştır. Kuyruk oluşmasın, trafik
    yönelik olan sayıdır. Yani 750 araç- için bu rakamın yeterli olacağına  tıkınmasın, araçlar rahatlıkla gire-
    lık otopark hedefi vardır ama şu anki  mühendislik hesabı ile ulaşılmıştır.  bilesin ve tahliye olabilsin, bu sıra-
    haliyle ihaleye hazırlanan katlı oto- Bu mühendislik hesabında bu araç- da da klasik otopark değil, araçların
    park 310 araçlık şekliyle gerçekleş- ların otoparka girmesi ve çıkması  yükseltilebildiği otopark yapılma-
    tirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Proje  durumunda Yavuz Selim Bulvarında  sı cihetine gidilmiş 310 rakamı bu
    bu şekilde yerine yerleştirilebilmiştir.  trafik akışının tıkanmamasına, kuy- şekilde tespit edilmiş durumdadır.
   1   2   3   4   5   6   7   8