Page 4 - ekim
P. 4

4  EKİM 2017 / SAYI: 17                                 www.trabzon.bel.tr


     TEKNİK DETAYLARI
     HERKESİN BİLMESİ
     MÜMKÜN DEĞİL
    Tekraren söylüyorum 750 araçlık
    otoparkımızdan vazgeçmiş değiliz.
    Bu şekilde bu otopark yapıldıktan
    sonrasında ise Yavuz Selim Bulva-
    rının altını kapsayacak şekilde 750
    araçlık otoparka doğru devam edi-
    lecek yatırımda Karagöz Meydanı ile
    eş zamanlı olarak devam ettirilmiş
    olacaktır. O bakımdan kimse bu iza-
    hatı bu kadar teferruatı ile bileme-
    yebilir. Bende Büyükşehir Belediye
    Başkanı olarak bu kadar teferruatı,
    teknik arkadaşlarımla çalıştıktan
    sonra öğrenebiliyorum ve kamuo-
    yuyla paylaşmayı bir borç biliyorum.

                                         TRaBzoN BüyüKşEhİR BELEDİyEsİ
                                           aDıNa İmTİyaz sahİBİ
                                         Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
     OTOPARKTA DAHA FAZLA                           GENEL yayıN yÖNETmENİ
                                            Mustafa AKKAYA
     DÜKKÂN YAPMA HAKKINA SAHİBİZ                      soRumLu yazı İşLERİ müDüRü
                                            Ahmet YOLOĞLU
    Burada toplamdaki inşaat alanı 14  hukuka intikal ettirmesini saygıyla      EDİTÖR
    bin 687 m olarak ortaya çıkmıştır.  karşılarız’ dedik. Ülkemiz hukuk ül-    Avni ÖZASLAN
        2
    2002 yılında hazırlanan Trabzon Re- kesidir. Bizim çalışmamız imar plan    GRaFİK TasaRım
    vizyon İmar Planında bu alan otopark  notları ve revize imar planındaki     Emre OKUTAN
    alanı olarak tespit edilmiştir ve aynı  notlara tamamen uygun hareket edi-    FoToğRaF
    imar plan notunda ‘otopark alanla- lerek gerçekleştirilmiştir. Oradaki     Hüseyin ARPAÇAY
                                            İsmet ÖZENDİ
    rında otopark yapımını teşviş etmek  otoparkımızda olacak olan bir tane  Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU
    için yüzde 40’ını geçmeyecek şekilde  restoran, bir kafe ve iki dükkândır.    Özcan İSAK
    dükkânlar veya bürolar yapılabilir’  Toplamda otopark dışı yapılacak olan  Miraç KESKİN
    kaydı ihtiva edilmiştir. Yani Revizyon  inşaat metrekaresi 4 bin 800 m ’dir.    BasKı
                                   2
    İmar Planlarındaki 2002 kararlarıyla  Toplam inşaat alanı ise 14 bin 687  İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş.
                                            0212 454 32 90
    ve plan notuyla en uygun şekilde bu  m ’dir. Yani bunun yüzde 40’ına kadar
                      2
                                             yayıN TüRü
    proje hazırlanmıştır. Meclisimizde,  dükkân yapılabilir olmasına rağmen,    Yaygın Süreli Yayın
    ‘bu konu (otoparkta dükkanlar ya- otoparkta yapacağımız dükkânların        İLETİşİm
    pılması) hukuka intikal eder’ denildi.  metrekaresi toplam inşaat alanının  0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr
    Bizde ‘tabii ki herkesin her şekilde  yüzde 40’ına da ulaşmamaktadır.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9