Page 5 - ekim
P. 5

EKİM 2017 / SAYI: 17                                                                www.trabzon.bel.tr  5


       TRaBzoN BüyüKşEhİR BELEDİyE BaşKaNı DR. oRhaN FEVzİ GümRüKÇüoğLu:
            HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ
         YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

            Trabzon Büyükşehir Beledi-
            ye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
       Gümrükçüoğlu, Hafif Raylı Sistem
       Projesi’nin 2017 sonu itibariyle ta-
       mamlanmış olacağını söyledi. Raylı
       sistemi ilk etapta Akyazı ve Havaalanı
       arasında inşa edeceklerini kaydeden
       Gümrükçüoğlu, “Bütün bu çalışma-
       ların ve yapılacak yatırımların teşvik
       etmek istediği yatay hatlar boyunca
       insanlarımızın özel araçlarını kul-
       lanmamasını   sağlamaktır”  dedi.


            HAFİF RAYLI                      ARAÇ SAYISI                     bölgede ana istasyonu belirlemiştir.
            SİSTEM GEREKLİ                   103 BİN 17’YE                   O ana istasyondan doğu ve batıda
                                                                             Akçaabat ile Arsin ilçelerimiz ara-
            HALE GELMİŞTİR                   ULAŞMIŞTIR                      sındaki bölgeyi içermektedir. Arsin
                                                                             OSB’den Akçaabat merkezine kadar
         Hafif Raylı Sistem Projesi       2010  yılında Trabzon’da yapılan   hafif raylı sistem projelendirilmiş
         üzerine açıklamalarda bulu-      Trafik  Düzenlemesi   Projesinde   olacaktır. Ondan sonra da yeni pro-
         nan Gümrükçüoğlu şunları         toplamda tespit edilmiş olan 66    jede batıdan ve doğuda il sınırına ka-
         kaydetti: “Hafif Raylı Sistem    bin 646 araç vardı. Günümüz iti-   dar devam ettirilecektir. Tabi bunlar
         için Ulaştırma Denizcilik ve     bariyle toplamdaki araç sayısı 103   etap etap gerçekleştirilecektir ve ilk
         Haberleşme Bakanlığımızın        bin 17’ye ulaşmıştır. Burada (şehir   etapta proje ihalesi yaptığımız alan
         yönetmelikleri gereğince pik     merkezinde)  özel araçların kulla-  Arsin OSB ile Akçaabat arasını ihtiva
         (en yoğun) saatlerde başlan-     nılmaması sağlayabilmek için doğu   etmektedir. Bunun da ilk etapta ele
         gıç bitiş noktaları arasın-      batı istikametinde sahil boyunca   alıp yapım ihalesini yapacağımız böl-
         da 17 bin yolcu aranıyordu.      olmak  üzere  hafif  raylı  sistemin   gesi,  Akyazı’dan  Havaalanı  arasın-
         Bu, uluslararası kredilere       gerçekleştirilmesi gerekmektedir.   daki etaptır. Bu etapta Yavuz Selim
         müracaatta Hazine garan-                                            Bulvarı boyunca hem gidiş hem geliş
         tisi istenmesi için bir genel                                       olarak raylı sistemin projelendiril-
         kabuldü. Bu 17 bin rakamı           AKYAZI HAVAALANI                mesi yapılmaktadır. Şehrin merke-
         zamanla 15 bin-12 binlere           ARASI İLK ETAP                  zinde ise Atatürk Alanından itibaren
         çekilmekle beraber, buna            YAPILACAK                       tek yönüyle Maraş Caddesi’ne doğru
         da ulaşmak mümkün olma-                                             doğudan batıya doğru devam ede-
         sa da bizim gibi engebeli to-    Bu işi dört başı mağrur yapabilmek   cektir. İkinci etapta da Sahil Yolun-
         pografyası olan şehirde özel     için 2016 yılının başına ön hazırlık-  dan gelen kısmı İtfaiye Kavşağından
         araçların    kullanılmasının     larını  sürdürdükten  sonra yapılan   yukarı  çıkarak Atapark  Kavşağına
         önüne geçmek için böyle bir      ihale neticesinde ilgili firma ile proje   ulaşmış olacaktır. Şehir merkezi-
         hazırlığın Hazine garanti-       çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bu   nin kısa özeti budur.  Bütün bu ça-
         li uluslararası kredi temin      yılın sonunda bu proje elimize gel-  lışmaların ve yapılacak yatırımların
         edemesek de sürdürülmesi         miş olacaktır. Bu projede ilk etapta   teşvik etmek istediği yatay hatlar
         gerekliliği önümüze gelmiştir.   dolgu alanı olan Akyazı bölgesinde,   boyunca insanlarımızın özel araç-
                                          2 yıl önce imara yerleştirdiğimiz   larını kullanmamasını sağlamaktır.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10