Page 7 - ekim
P. 7

EKİM 2017 / SAYI: 17                                www.trabzon.bel.tr 7

     GÜLCEMAL PROJESİ BİZİM İÇİN BİR SEVDADIR


    Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesine  buranın en güzel şekilde Trab- mamlanmasıyla ikinci adımının iha-
    ilişkin değerlendirmelerde bulu-  zon’a kazandırılacağını ifade eden  lesini de şuanda hazırlamaktayız.”
    nan Gümrükçüoğlu, ‘Gülcemal’ is-  Başkan  Gümrükçüoğlu,  değer-
    minin tarihi önemine dikkat çekti.  lendirmelerinde şunları kaydetti: Ortaya çıkacak olan bu alan vatan-
    Söz konusu projenin Trabzon için                   daşlarımızın; yürüyüş alanlarıy-
    dev bir proje olduğunu kaydeden  “Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesinde,  la, gezi alanlarıyla, spor etkinlik-
    Gümrükçüoğlu, “Gülcemal, Trabzon  Beşirli Mahallesi’nin önünde 250  leriyle, çocuk alanlarıyla, sosyal
    ebatlarında bütçelerin zorlandığı  bin m ’lik alanın ihalesi yapılarak  donatılarıyla, kafeteryaları, res-
                        2
    bir büyük projedir ama bizim için  birinci adımı gerçekleştirilmiştir.  toranları, oltaları ile balık tutabile-
    bir sevdadır. ‘İsmi ile müsemma’  Oradaki mendirek bile bugün 1290  cekleri, kayıklarla gezinebilecekleri
    diye adlandırabileceğimiz sembolik  metrelik mesafeye sahiptir. Şuan- imkânlarla birlikte büyük bir turizm
    ve çok güzel bir ismi vardır. Gülce- da Trabzon Limanının mendireği- merkezi halkımızın yararlanacağı,
    mal tarihteki bir gemimizdir. Balkan  nin uzunluğu 1135 metredir. İnsanın  Trabzon’un ismini en güzel yaşam
    Savaşı’nda ve sonrasındaki müba-  aklına gelebilir ki ‘Tarihi Trabzon  alanlarıyla dünyaya duyuracağı bir
    delelerde insanlarımızı Batı Trakya  Limanının mendireğinden daha büyük adımdır. Bu iş devam ede-
    sahillerine, orada olanları da Ka- uzun, 1290 metrelik bir mendirek- cektir. Tabi ki birinci etapla bu iş
    radeniz’e taşımıştır. Bu tarihi ismin  le 250 bin m dolgu alanı için nasıl  bitmiyor. İkinci etabı ve üçüncü etabı
                           2
    hatırasına ithafen oradaki büyük  adım atabildiniz?’ Evet, zorlandık  ile bu iş devam edecek. Toplamda
    dolgu ve kazanım alanının ismi ‘Gül- ama her şeyin en iyine layık olan  800 bin m ’lik denizle buluşulan bir
                                           2
    cemal’ olarak belirlenmiştir” dedi. Trabzon için büyük gayretlerle dev  alanı Trabzon’a kazandırmış olaca-
                     eserler ortaya çıkartmaktan sevinç  ğız. Sahil Yolu itibariyle Trabzon’un
    Gülcemal birinci etapta dolgu   duyuyoruz. 250 bin m ’lik bu alanın  denizle buluşmasının önünde olu-
                               2
    çalışmalarının  tamamlandığı-  doldurulmasıyla birlikte birinci adı- şan adımı bu şekilde aşmaya gay-
    nı ve peyzaj ihalesinin yapılarak  mındaki bazı angajmanlarında ta- ret ettik, buna devam edeceğiz.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12