Page 8 - ekim
P. 8

8  EKİM 2017 / SAYI: 17                                 www.trabzon.bel.tr

       TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,    GÜMRÜKÇÜOĞLU’NU ZİYARET ETTİ                                        ‘BENİM DEDEM YOK’
                                        DEMEK CAHİLLİKTİR

                                       Tarihi hassasiyetlerinden ötürü Baş-
                                       kan Gümrükçüoğlu’nu kutlayan TBMM
                                       Başkanı İsmail Kahraman ise, “Kökü
                                       olmayan ağaç olur mu? Saksıdaki bir
                                       ağaç ne kadar yaşar? Meyve verir mi?
                                       Bizim kökümüz var. Söğüt’te bir fidan
                                       dikildi. 400 çadırlık bir aşiret çınar oldu
                                       yayıldı, 3 kıtadan denize indi, dev oldu.
                                       Bunu sağlayan dedelerimizdir. ‘Benim
                                       dedem yok’ demek cahilliktir. İlmin
                                       sonu yok, inşallah ileri de cehalette bir
                                       son bulur. Tarihi hassasiyetlerinizden
                                       ötürü sizleri tekrar tebrik ediyorum,
                                       Trabzon’umuza nice hizmetleriniz
                                       nasip olsun diyorum” diye konuştu.

                                       Büyükşehir Belediye Başkanı Güm-
      Türkiye Büyük Millet Meclisi  muhakkaktır. Kendilerine ve şahsı- rükçüoğlu, ziyaretlerinin anısına
      (TBMM) Başkanı İsmail Kahra- nızda çalışma arkadaşlarına başa- TBMM Başkanı Kahraman’a, Trabzon
    man, Trabzon Büyükşehir Belediye  rılar diliyorum. Türkiye’miz önüne  Büyükşehir Belediyesinin düzenledi-
    Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrük- konan engelleri aşacak, tuzakları  ği meslek kurslarında eğitim gören
    çüoğlu’nu makamında ziyaret etti.  bozacak ve inşallah tarihi misyonuna  kursiyerler tarafından telkariden üre-
                     uygun noktalara ulaşacaktır. Perde- tilen ibrik ve tesbih takdim etti. Kah-
    Ziyarette Büyükşehir Belediyesinin  nin ardı perde-perdenin ardı perde,  raman ise Gümrükçüoğlu’na kahve
    şeref defterini imzalayan Kahraman,  her engel aşıldıkça hedef daha iler- takımı hediye ederken, “Bir kahvenin
    “Kurban Bayramı için geldiğim böl- de. Cenab-ı Hak (c.c.) nice hizmetler  40 yıl hatırı var, bunun hatırı 80 yıl,
    gemde İstanbul’a hareket etmeden  nasip eylesin” ifadelerini kullandı.  çünkü bunlar çift” diyerek espri yaptı.
    önce uğradığım Trabzon Büyükşe-
    hir Belediyesinde gördüğüm yakın-   GÜMRÜKÇÜOĞLU TABLOLARI GÖSTERDİ
    lık dolayısı ile memnuniyetimi ifade
    etmek isterim. Değerli Büyükşehir  Büyükşehir Belediyesi başkanlık  arz ediyorum ki dedelerimizin bu
    Belediye Başkanımız Dr. Orhan Fevzi  makamında bulunan Fatih Sultan  tabloları 2004 yılında kaldırılıp arşi-
    Gümrükçüoğlu beyefendinin tecrü-  Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Ka- ve atıldı. Rahmetli Tenzile annemiz
    besi ve olgunluğu ile Trabzon’umuza  nuni Sultan Süleyman tabloları ile  2004’te Trabzon’u sorduğunda Sayın
    birçok katkı sağladığı ve sağlayacağı  ilgili olarak da TBMM Başkanı Kah- Cumhurbaşkanımız o zaman ‘anne
                     raman’a bilgi aktaran Gümrükçüoğ- Trabzon’u kaydettik” dediğinde çok
                     lu, “Fatih Sultan Mehmet Trabzon’u  üzülmüşlerdi. 2009 yılında Sayın
                     fetih etti, Yavuz Sultan Selim Trab- Cumhurbaşkanımızın önderliği, siz-
                     zon’un sancak beyliğini yaptı, Kanuni  lerin gayretleri ile Trabzon il belediye
                     Sultan Süleyman Trabzon’da doğdu  başkanlığını kazandık. Biz kazandığı-
                     ve 15 yaşına kadar bu şehirde yaşadı.  mızın ertesinde ilk vazife günümüzde
                     Bu tablolar Belediyemizin başkanlık  bu tabloları arşivden aldık, temiz-
                     makamında her zaman vardı. 2004’te  leyerek yerlerine yerleştirdik. Sayın
                     biz Trabzon il belediye başkanlığı- Cumhurbaşkanımız o zaman bizleri
                     nı kaybettik. O zaman ki makamda  aradığında ‘Trabzon artık Tenzile
                     aynen asılıydılar ama çok üzülerek  annemizin’ dedik” şeklinde konuştu.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13