Page 9 - ekim
P. 9

EKİM 2017 / SAYI: 17                                www.trabzon.bel.tr 9    PAZARKAPI DÖNÜŞÜYOR


      Trabzon Büyükşehir Beledi-  ile Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm
      yesi, Pazarkapı kentsel dönü- Projesine eklendiğini hatırlatan
    şüm alanında yıkım çalışmalarına  Gümrükçüoğlu, “Zağnos Vadisi’nde
    başladı. Pazarkapı Kentsel Dönü-  birinci, ikinci ve üçüncü etap kentsel
    şüm Projesi hakkında açıklamalarda  dönüşüm çalışmalarının tamam-
    bulunan Trabzon Büyükşehir Bele-  lanmasının ardından sürdürmekte
    diye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm- olduğumuz dördüncü etap kentsel
    rükçüoğlu, 8 direkli hamamdan   dönüşümü belediye ve kaymakam-
    Trabzon surlarına kadar olan böl- lık binalarının inşası için Ortahisar  Pazarkapı’nın kentsel dönüşüme
    gede 10 dönümlük alanın kentsel  Belediyesine devrettik. Ek protokol  tabi tutulan 10 dönümlük bu tarihi
    dönüşüme tabi tutulduğunu söyledi.  ile kentsel dönüşüm çalışmaları- alanında 41 bina kamulaştırılarak yı-
                     na başladığımız Pazarkapı Kent-  kılacaktır. Alanda 35 binanın kamu-
    Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Pro-   sel Dönüşüm alanında ilk yıkım   laştırma işlemi tamamlanmış olup
    jesinin TOKİ ile yapılan ek protokol  çalışmalarımızı gerçekleştirdik. sadece 6 binanın kamulaştırılması
                                       için yasal süreç devam etmektedir.
                                       Kamulaştırma işlemlerinin tamam-
                                       lanmasıyla yıkım çalışmaları kısa
                                       sürede bitirilecektir” diye konuştu.

                                       Kentsel dönüşümlerle Trabzon’un
                                       tarihini ortaya çıkardıklarını kayde-
                                       den Gümrükçüoğlu, “Trabzon’umuz
                                       buram buram tarih kokan bir şe-
                                       hir. Bu dev çalışmalarla Trabzon’un
                                       tarihi adeta ortaya çıkartılmakta-
                                       dır. Pazarkapı’daki 10 dönümlük
                                       alanın kamulaştırma maliyeti 41
                                       milyon TL’nin üzerindedir. Bu dev
                                       çalışmalarda Trabzon’umuzun her
                                       zaman önünü açan Sayın Cumhur-
                                       başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a
                                       Trabzon halkı adına şükranlarımı
                                       sunuyorum” ifadelerini kullandı.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14