Page 2 - Kasım2017
P. 2

2  KASIM 2017 / SAYI: 18                                www.trabzon.bel.tr

   BOZTEPE VE ÇuKuRÇAYIR’A uLAŞIMI


   KANuNi BuLVARI RAHATLATAcAK
      Trabzon Büyükşehir Beledi-  gerçekleştirilmiştir. Bunun sonu- le gerçekleştirilmekte olan Kanu-
      ye Başkanı Dr. Orhan Fevzi  cunda da ulaşımda tıkanıklıkların  ni Bulvarıdır. Biz bunun talepkarı,
    Gümrükçüoğlu, yapım çalışmala-   yaşandığını hepimiz biliyoruz” dedi. imar planının, 18 uygulamalarının
    rına devam edilen 23,4 km uzunlu-                   yapıcısı ve yerleştiricisi, üç şerit gi-
    ğundaki Kanuni Bulvarı’nın Boztepe  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-  diş-üç şerit geliş olmasının sıkı ta-
    ve Çukurçayır’a ulaşımda da önemli  doğan’ın Trabzon’a en büyük des- kipçisi olmuşuzdur. Kanuni Bulvarı,
    bir rahatlama sağlayacağını, bunun  teklerinden birinin Kanuni Bulvarı  23.4 km uzunluğuyla, 22 hemzemin
    içinde çok ciddi çalışmaların ger- olduğunu belirten Gümrükçüoğlu,  ve köprülü kavşaklarıyla bu enge-
    çekleştirileceğini söyledi. Katıldığı  Kanuni Bulvarı’nın Çukurçayır ve  beli şehirde deniz tarafı ile kara ta-
    televizyon programında Boztepe ve  Boztepe trafiğine de çözüm üretece- rafını birbirine bağlayan çok büyük
    Çukurçayır’a yaşanan ulaşım prob- ğini söyledi. Kanuni Bulvarı’nın söz  bir çalışmadır. Uygulamacı kuru-
    lemi ve bunun çözümü için gerçek- konusu mahallelerdeki trafik soru- luşumuza, tensipleriyle şehrimizin
    leştirmekte oldukları çalışmala-  nuna sağlayacağı çözümden önce   önünü açan Sayın Cumhurbaşkanı-
    ra ilişkin açıklamalarda bulunan  yapım çalışmaları süren yol (Kanu- mıza, gerek Ulaştırma Bakanlığı ve
    Gümrükçüoğlu, “Büyükşehir olma-  ni Bulvarı) hakkında açıklamalarda  gerekse Başbakanlığında destekle-
    dan önceki dönemlerden kaynakla-  bulunan Gümrükçüoğlu, “Meskûn   rini esirgemeyen Sayın Başbakanı-
    nan (belde belediyeleri döneminde);  mahalleri yerleşmiş bir kadim şe- mıza, tüm bakanlarımıza, milletve-
    imar planlarına riayetsizlikle bir- hir olan Trabzon’umuzun bu ma- killerimize, Karayollarımızın Genel
    likte, öngörülen nüfusun çok daha  hallelerini yarıp geçerek Trabzon’u  Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü
    üzerinde nüfusu barındıracak bir  bir dantel ağı gibi işleyen yol, her  ile işçisinden mühendisine kadar
    yapılaşma maalesef Çukurçayır’da  alternatifi yerine getirilmiş şekliy- tüm çalışanlarına Trabzon halkı
                                       adına müteşekkiriz” diye konuştu.

                                       “2019-2020 yıllarında hizmete girme-
                                       sine çalışılan bu yol, Boztepe’ye de
                                       Çukurçayır’a da bir çözüm üretmeye
                                       çalışıyor” diyerek sözlerine devam
                                       eden Gümrükçüoğlu şunları kaydet-
                                       ti: “Peki bu çözüm nasıl olacak? Biz
                                       il belediyesi olduğumuz dönemde
                                       Atatürk Alanı’ndan yukarı doğru, İran
                                       Konsolosluğu istikametinden yukarı
                                       gidip Boztepe’ye ulaşan şuan ki yo-
                                       lumuzu (Boztepe yolu) imar planın-
                                       da iki misline çıkarmışız. Bunu imar
                                       planlarında iki misline çıkarmakla
                                       iş bitmiyor. Bu iki misline çıkan imar
                                       planındaki yolun bir tarafının gidiş bir
                                       tarafının geliş olmasıyla birlikte imar
                                       planlarına işlemişiz. Yani bu yolun
                                       etrafında her hangi bir vatandaşımız
                                       evini yıkarsa tekrar bir inşaat yapa-
                                       mayacak olmakla beraber istimlâ-
                                       kini beklemektedir ki burası yapıla-
                                       bilsin. Orada muhtemelen en az 250
                                       milyon civarında bir kamulaştırma
                                       söz konudur. Biz bunun talepkarıyız.
                                       Bunun yapılmasıyla Boztepe Yolu
                                       Trabzon’a kazandırılmış olacaktır.
   1   2   3   4   5   6   7