Page 3 - Kasım2017
P. 3

KASIM 2017 / SAYI: 18                                www.trabzon.bel.tr 3


     İŞTE ÇÖZÜM

    Ama ondan öncede Kanuni Bulvarı  Esentepe (Arafilboyu) Boztepe Tü- sonra ise, yani Hayali Garajı’nın üst
    diye bahsettiğimiz, Çukurçayır’a da bir  neli’ne (Kanuni Bulvarı’nın Boztepe  tarafına doğru geldiğimizde, orada da
    çözüm üretmesi için projesi üzerinde  Tüneli) girmektedir. Orada bırakalım  bir büyük kavşak oluşturulmakta, o
    çok büyük önerilerde bulunduğumuz  Boztepe Tüneli’ne giren yolu, bu ta- kavşaktan da Çukurçayır’a bir iniş çı-
    ve Bakanlarımızın da yerine getirdiği  rafta Yenicuma’da eski Doğum Has- kış yolu yapmaktadır. Böylece Kanuni
    Kanuni Bulvarının getireceği çözüm  tanesinin (SGK binası) olduğu yerdeki  Bulvarı, Boztepe Tünelini geçtikten
    ise şudur: Şuanda Sosyal Sigortalar  kavşaktan bir çapraz kol vererek Ke- sonra düzenlenen kavşakla Çukur-
    Kurumu (SGK) bölge binası olan eski  mik Hastalıkları Hastanesine ulaşan  çayır’a da bir soluk alma imkânını
    doğum hastanesinin bulunduğu alan- bir yan yol oluşturmaktadır. Bu yan  oluşturmaktadır. Az önce söylediğim
    daki lokalizasyonun hemen batısında  yol oluştuğunda Kemik Hastalıkları  İran Konsolosluğundan yukarı çıkan
    bir Kanuni Bulvarı kavşağı oluşmakta,  Hastanesinin önündeki bir kavşaktan  yolunun da istimlâkinin gerçekleş-
    bu kavşaktan sonra ana yol Gözaçan  trafiğin yüklenmesine önemli bir yar- mesi ile inşallah Çukurçayır’daki in-
    Camisi istikametinden gidip, Gözaçan  dım olarak görülmektedir. Demin bı- sanlarımızın daha bir soluk alacak
    Camisi’nin de yıkılması sonrasında  raktığımız Boztepe Tüneli geçildikten  ulaşıma erişmesi mümkün olacaktır.”

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde
        Trabzon’a kazandırılmakta olan Kanuni
        Bulvarında yapım çalışmaları sürdürülüyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8