Page 4 - Kasım2017
P. 4

4  KASIM 2017 / SAYI: 18                                www.trabzon.bel.tr

       MOBiLYAcILARSiTESi iÇiN


               iMZALAR ATILDI

      Trabzon’un Arsin ilçesinde
      kurulacak olan Mobilyacılar
    Sitesinin (ARMOSİ) yapımına yö-
    nelik protokol düzenlenen tören-
    le imza altına alındı. Toplu Konut
    İdaresinde (TOKİ) düzenlenen imza
    töreninde TOKİ Başkanı Mehmet
    Ergün Turan, Trabzon Valisi Yücel
    Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye
    Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrük-
    çüoğlu, Arsin Belediye Başkanı Dr.
    Erdem Şen ve Mobilyacı İşadamları
    Derneği (MOBİAD) Toplu İşyeri Yapı
    Kooperatifi Başkanı Alper Bektaş  lecek olan genç müteşebbislere   güne kadar söylediğim ve bugün-
    tarafından yapım protokolü imza  çok önem verdik. Ülkemizin her   de TOKİ Başkanlığımız, Valiliğimiz,
    altına alındı. Trabzon milletvekil- noktasına satış yapacak, Azer-  Büyükşehir Belediyemiz, Arsin İlçe
    leri Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih  baycan’dan Ukrayna’ya, İran’dan  Belediyemiz ve MOBİAD’ın taahhüdü
    Cora ile birlikte MOBİAD Üyesi işa- Gürcistan’a kadar komşu ülkelere  ile imzaladığımız protokolün önemli
    damları da törende hazır bulundu.  ihracat gerçekleştirecek olan bü- bir iş sahası oluşturacağı ve gelişti-
                     yük bir merkezin Trabzon’da olması  receğini görüyorum” diye konuştu.
    Arsin ilçesinde kurulacak olan Mo- için gösterilen gayretlerin önemli
    bilyacılar Sitesine ilişkin açıkla- bir dönemecinin alınmış olması ve  MOBİAD üyesi işadamlarının ka-
    malarda bulunan Gümrükçüoğlu,   yatırımın başlayacak olmasından  rarlılıkla yola devam etmesini talep
    söz konusu merkezin Türkiye’nin  büyük sevinç duyuyorum” dedi.  eden Gümrükçüoğlu, “MOBİAD’ın
    her noktasına satış yapan ve kom-                   mensubu olan ve olacak olanlar-
    şu ülkelere ihracat gerçekleştiren,  Bugüne kadar olduğu gibi bundan  dan en önemli isteğim bugüne ka-
    iş sahası oluşturan Türkiye’nin en  sonra da bu dev yatırımın yanında  dar bana söz verdikleri gibi; hiç kar
    gözde  mobilya merkezlerinden  olacaklarını ifade eden Gümrük-  edemedikleri dönemler olsa bile
    biri olacağını söyledi. Mobilyacı- çüoğlu, “Bu sanatın işçisinden, us- bu güzide mesleğin ve sanayinin
    lar Sitesinin kurulması için uzun  tasından, işverenine kadar herkesin  Trabzon’da kalıcı olması ve geliş-
    zamandır çalışma yürüttüklerini  başarılı olmasını temenni ederken  mesi için azimli, gayretli, yılmayan
    kaydeden Gümrükçüoğlu, “Trab-   bu yatırımın bütün imkanlarımız-  ve sebatkâr olacak olan taahhüt-
    zon’da belediye başkanlığına baş- la yanında olup destekleyeceğimizi  lerini geliştirmelerdir. MOBİAD ve
    ladığımız günden beri mobilya   bugünkü imzalar vesilesiyle beyan  meslek mensuplarından isteğim
    sanayini Trabzon’da kökleştirebi- ediyorum. Bu girişimdekilere bu- budur. İnanıyorum ki bu azim ve
                                       sebatkârlıkla Trabzon, Türkiye’nin
                                       diğer bölgelerinde olan ve bu sa-
                                       natın mensuplarının oluşturduk-
                                       ları merkezlerin en gözdelerinden
                                       birisi olacaktır. Bu sabır, sebat,
                                       azim ve çalışmayı gerektiriyor. Bu
                                       gayreti gördüğüm tüm MOBİAD
                                       mensuplarına yürekten başarılar
                                       dileyip hiçbir zaman yılmamaları-
                                       nı beklediğimi kendilerine tekrar
                                       ileterek katkısı olan herkese şehir
                                       adına sonsuz teşekkürlerimi sunu-
                                       yorum” diyerek sözlerini tamamladı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9