Page 6 - Kasım2017
P. 6

6  KASIM 2017 / SAYI: 18                                www.trabzon.bel.tr


                  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
       TRABZON’uN SEYİR TERASINI                   İNŞA EDEcEK

      15 Temmuz Şehitler ve Hür-
      riyet Meydanı (Meydan Parkı)
    I. ve II. etap düzenleme çalışmala-
    rını tamamlayarak bölgenin tarihi
    dokusunu ortaya çıkartan Trab-
    zon Büyükşehir Belediyesi Meydan
    Parkı III. etap düzenleme çalışma-
    larına hız verdi. Meydan Parkı III.
    etap düzenlemesine ilişkin 1/5.000
    ve 1/10.000 Ölçekli İmar Planı de-
    ğişiklikleri ile Mimari Avan Pro-
    jesi Trabzon Büyükşehir Belediye
    Meclisinde oybirliği ile kabul edildi.
                     rimiz için bir büyük adımdır. Trab- hem limanımızın giren çıkan gemiler
    Meydan Parkı I. etabını 2009-2014  zon’un 4 bin yıllık tarihine yakışan her  dahil seyredilmesi için çok güzel bir
    döneminde yenilediklerini, II. etabı- türlü tescilli binasını muhafaza ede- panoramayı da ortaya koyacak olan
    nı da kısa süre önce tamamlayarak  rek tarihi mirasın restore ve rölevesi  en sevindirici adımlardan biridir.
    hizmete açtıklarını kaydeden Güm- ile birlikte limana bakan bir Trabzon  Meclisimizin verdiği kararla bu ko-
    rükçüoğlu, “Meydan Parkı üçüncü  balkonu gibi şehre kazandırılması ve  nunun da önü açılmıştır. Bütün Trab-
    etabının Meclis oturumumuzda nihai  aynı balkon diye tabir ettiğimiz bölge- zon’umuza, Trabzon’u seven herkese
    detaylarının belirlenerek önümüzde- den hem Üniversite yakasının, hem  ve Trabzon’a teşrif edecek olanlara
    ki süreç içinde tamamlanması şeh- Havaalanına inen kalkan uçakların,  hayırlı olsun diyoruz” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11