Page 7 - Kasım2017
P. 7

KASIM 2017 / SAYI: 18                                www.trabzon.bel.tr 7

    OF, VAKFIKEBİR VE

    ÇARŞIBAŞI İLÇELERİNİN


    NAZIM İMAR PLANLARI

    KABuL EDİLDİ      Trabzon il genelinin 1/100.000,
      1/50.000, 1/25.000 imar plan-
    ları ile ve 8 ilçenin 1/5.000 ölçekli
    nazım imar planlarını hazırlayarak
    yürürlüğe koyan Trabzon Büyükşe-
    hir Belediyesi, 3 ilçenin daha 1/5.000
    ölçekli nazım imar planını hazır-
    ladı. Trabzon Büyükşehir Belediye
    Meclisinde Of, Vakfıkebir ve Çar-
    şıbaşı ilçelerinin nazım imar plan-
    ları görüşülerek oybirliği ile ka-
    bul edildi. Böylece 1/5.000 Ölçekli  kapsayacak ve çok uzun yıllar hizmet  ve Belediye Meclisimizin onayıy-
    Nazım İmar Planı yürürlüğe giren  edecek şekilde hazırlanabilmesidir.  la yürürlüğe koymuş olduk. Başta
    ilçe sayısı 11’e ulaşırken yılsonuna  Trabzon’umuzun büyükşehir statü- Ortahisar ilçemiz olmak üzere ge-
    kadar diğer ilçelerin de planları- süne kavuşmasının hemen ardından  riye kalan 7 ilçemizin 1/5.000’lik
    nın tamamlanmasıyla il genelinin  bu konuda çalışmalarımıza başla-  plan çalışmalarını da tamamlanma
    imar çalışmaları bitirilmiş olacak.  dık. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni  aşamasına getirmiş durumdayız.
                     Planı Revizyonu ve Plan Hükümle-  Bu planlar yıl sonuna kadar Bü-
    Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon’un  ri, 1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni  yükşehir Belediye Meclisimizde gö-
    imar çalışmaları yönünden, 31 Mart  Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar  rüşülecektir. Bu çalışmalarımızın
    2014 itibariyle büyükşehir statüsü- Planı çalışmalarının ardından 8 il- da tamamlanmasıyla Büyükşehir
    ne kavuşan diğer illerin çok önünde  çemizin 1/5.000 ölçekli Revizyon ve  Belediyemizin imar planı çalışma-
    olduğunu söyledi. Gümrükçüoğlu,  İlave Nazım İmar Planı çalışmalarını  ları tümüyle bitirilmiş olacaktır. Bu
    “Büyükşehir olmanın şehirlere en  tamamlamıştık. Şimdi de 3 ilçemizin  konuda Trabzon olarak bizimle bir-
    önemli getirilerinden biri imar plan- daha 1/5.000 ölçekli Revizyon ve İla- likte büyükşehir statüsüne kavuşan
    larının tek elden, o şehrin genelini  ve Nazım İmar Planını tamamlamış  diğer illerin çok önündeyiz” dedi.

                                        İMAR PLANI DEMEK
                                        ‘DÜZEN’ DEMEKTİR

                                       Gelecek nesillere düzenli, yaşanı-
                                       labilir bir kent bırakmak için imar
                                       çalışmalarına özel önem verdik-
                                       lerini vurgulayan Gümrükçüoğlu,
                                       “İmar planı demek düzen demek-
                                       tir, yaşanabilir şehirler, mutlu in-
                                       sanlar demektir. İmar planları
                                       park-bahçe, yeşil alan, yol demek-
                                       tir, düzensizliğin önüne geçmek-
                                       tir. Hazırladığımız ve tamamlanma
                                       aşamasına getirdiğimiz bu çalış-
                                       malar şehrimize çok uzun yıllar hiz-
                                       met edecektir. Trabzon’umuz bu
                                       planlarla geleceğe emin adım-
                                       larla yürüyecektir” diye konuştu.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12