Page 8 - Kasım2017
P. 8

8  KASIM 2017 / SAYI: 18                                www.trabzon.bel.tr

             BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

   HAFiF RAYLI SiSTEM


         İÇİN İNcE ELEYİP SIK DOKuYOR


      Trabzon Büyükşehir Belediye- Hafif Raylı Sistem taslak projesinin  yetkilileriyle bir araya gelerek teknik
      si tarafından şehre kazandırı- masaya yatırılarak teknik açıdan de- değerlendirmelerde bulunduk” dedi.
    lacak olan Hafif Raylı Sistem Projesi  ğerlendirmeye tabi tutulduğu toplan-
    için bugün ‘teknik değerlendirme  tının ardından konuyla ilgili açıklama- Öte yandan Hafif Raylı Sistem Projesi
    toplantısı’ gerçekleştirildi. Trab- larda bulunan Gümrükçüoğlu, “Hafif  Teknik Değerlendirme Toplantısı’nda
    zon Büyükşehir Belediye Başkanı  Raylı Sistemi Trabzon’umuza en güzel  katılımcılar Büyükşehir Belediyesi
    Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun  şekilde kazandırmak için çalışmala- tarafından Ortahisar ilçesinin Hacıka-
    başkanlığında gerçekleştirilen top- rımıza devam ediyoruz. İnce eleyip  sım Mevkii’nde Trabzon’a kazandırıla-
    lantıda projeye katkı koyabilecek  sık dokuyoruz. Bugünde ilgili kamu  cak olan Tam Otomatik Katlı Otopark
    olan ilgili kamu kurum ve kuruluşla- kurum ve kuru-              Projesi hakkında da bilgi-
    rın yetkilileri hazır bulundu.   luşlarımızın                   lendirildi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13