Page 9 - Kasım2017
P. 9

KASIM 2017 / SAYI: 18                                www.trabzon.bel.tr 9

 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON’A BEŞ AYRI

 HAFiF RAYLI SiSTEM TELEFERiK


 İÇİN İNcE ELEYİP SIK DOKuYOR Trabzon Büyükşehir Belediye


      Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm-   SÜMELA
    rükçüoğlu, şehir genelinde üzerinde  Orman ve Su İşleri Bakan-
    çalışılan beş ayrı teleferik projesi  lığı ile birlikte Sümela
    hakkında değerlendirmelerde bu-  Manastırına kazandıra-
    lundu. Uzungöl, Sümela Manastırı,  cakları teleferik proje-
    Ortahisar ilçesi (şehir merkezi), Ak- sinde seyir terasları
    çabat-Hıdırnebi ve Beşikdüzü-Be-  ve günübirlik turis-
    şikdağı olmak üzere 5 ayrı teleferik  tik alanlarında ola-
    çalışması olduğunu kaydeden Güm-  cağını ifade eden
    rükçüoğlu, her projenin gidişatı hak- Gümrükçüoğlu, bu
    kında kamuoyunu bilgilendirdi.   alanları Büyükşehir
                     Belediyesi tarafından
     uZuNGÖL             Trabzon’a kazandırıla-
                     cağını söyledi. Başkan
    Uzungöl’e kazandırılacak olan te- Gümrükçüoğlu, Orman
    leferik projesinin yap-işlet-devret  ve Su İşleri Bakanımız
    modeli ile gerçekleştirileceğini be- Sayın Veysel Eroğlu ile
    lirten Gümrükçüoğlu, “Trabzon’un  beraber  çalışmamızla
    5 ayrı noktasında teleferik çalışma- bir büyük dünya eseri olan Sümela
    mız vardır. Hemen şehrin bir ucun- Manastırı’na yapacağımız teleferik
    dan diğer ucuna doğru teleferik  de bizim taahhütlerimiz arasında-   ORTAHİSAR
    çalışmalarımızı ele alacak olursak  dır. İmzaladığımız protokol ile proje
    bunlardan biri Uzungöl’dür. Uzun- çalışmalarına devam edilmektedir.  Trabzon şehir merkezine teleferik
    göl’de teleferik için hemen hemen  Şöyle ki Sümela’ya yapılacak olan  kazandırmak içinde proje çalışma-
    bütün ön aşamalar tamamlan-    teleferiğin seyir teraslarını da içe- larını tamamladıklarını belirten
    mış ve yap-işlet-devret yapımına  recek şekilde ve günübirlik turisttik  Gümrükçüoğlu sözlerini şu şekilde
    başlanılacak hale gelmiştir” dedi.  alanlarının da yapılmasını Büyük- tamamladı: “Şehir merkezinde gel-
                     şehir Belediyesi olarak biz Bakan- diğimizde ise ilk olarak Atatürk Ala-
                     lığımızla imzaladığımız protokol  nı’ndan Boztepe’ye teleferik projesi
                     çerçevesinde yerine getirmeye baş- hazırladık. Bunu uygulamaya başla-
                     layacağız. Bunun içinde Sümela Ma- yacakken ortak akılla 400 metre gibi
                     nastırı’ndaki restorasyonun bitiril- kısa bir mesafede bunun yapılması-
                     mesini beklemekteyiz” diye konuştu.  nın çok ciddi bir özellik içermeyece-
                                       ği kanaatine vardık. Bu nedenle Ata-
                                       türk Alanı-Boztepe arasındaki 400
                       AKÇAABAT VE           metrelik teleferik uygulamasından
                       BEŞİKDÜZÜ            vazgeçerek şehir merkezi için daha
                                       uzun mesafe kapsayan yeni bir proje
                     Şehrimizin batısına doğru devam et- gerçekleştirdik. Mumhaneönü’nden
                     tiğimiz Akçaabat Belediyemizin Hı- (Pazarkapı) projesi tarafımızdan ta-
                     dırnebi’ye doğru başlattığı teleferik  mamlanmış olan ve önümüzdeki yıl
                     çalışması vardır. Beşikdüzü Beledi- yapımı cihetinde adım atacağımız
                     yemiz de Beşikdağı Teleferik Proje- Zağnos Vadisi boyunca Çamoba böl-
                     sinin yapımına başlamış ve bu proje  gesine ve Atatürk Köşkü’ne doğru
                     büyük ihtimalle şehrimizde hizmete  olan teleferiğin projelendirilme-
                     giren ilk teleferik projesi olacaktır.” sini tamamlamış bulunmaktayız.”
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14