Page 10 - ARALIK
P. 10

10  ARALIK 2017 / SAYI: 19                                www.trabzon.bel.tr


   Büyükşehir Belediyesi

   ‘fore kazık’ ile sürmene’yi

   heyelandan koruyor
    Trabzon Büyükşehir Belediyesi, he- proje çerçevesinde I. etap inşa ça- rükçüoğlu, Soğuksu Mahallesi’ndeki
    yelan olaylarının yaşandığı Sürmene  lışmalarına başlandı. Bu kapsamda  heyelan olaylarının önüne geçmek
    ilçesinin Soğuksu Mahallesi’ndeki  23 metre boyunda, 120 cm çapında  için bütçe imkânları ölçüsünde se-
    alana, heyelan olaylarının önüne geç- 130 adet fore kazığın bölgeye çakıl- ferber olduklarını söyledi. Bölgedeki
    mek için 130 adet ‘fore kazık’ çakıyor. ması çalışmalarına devam ediliyor.  heyelanın hastane ve diğer sağlam
                     Projenin I. etabı yaklaşık 2,5 milyon  yapıları da tehdit ettiğini kaydeden
    Sürmene Devlet Hastanesinin bu-  TL maliyetle gerçekleştiriliyor. Pro- Gümrükçüoğlu, “Heyelan olaylarının
    lunduğu bölgede uzun yıllar önce  je ve ihale dosyaları hazırlanmakta  sık sık yaşandığı bir bölgede yaşıyo-
    yaşanan heyelan olaylarının son  olan II. etapta da iki sıra halinde tek- ruz. Bunun bilincinde hareket etme-
    dönemde tekrar yaşanması üzeri-  rar fore kazık çalışması yapılacak.  liyiz. Bölgedeki I. etap çalışmaları-
    ne bölge tahliye edildi. Heyelandan                  mızın tamamlanmasının ardından
    zarar gören evleri yıkan Büyükşehir  Konuyla ilgili olarak açıklamalarda  inşallah II. etap çalışmalarını da sa-
    Belediyesi heyelan olaylarını önle- bulunan Trabzon Büyükşehir Bele- haya tatbik edeceğiz” diye konuştu.
    mek için harekete geçti. Hazırlanan  diye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm-
                                       Soğuksu Mahallesi Muhtarı İsmail
                                       Yılmaz ise mahallelerinde yapılan
                                       çalışmadan ötürü Başkan Güm-
                                       rükçüoğlu’na teşekkür etti. Yılmaz,
                                       “Birkaç ay önce burada toprak kay-
                                       ması meydana geldi. Birkaç evimiz
                                       yıkıldı. Büyükşehir Belediye Başka-
                                       nımız Sayın Dr. Orhan Fevzi Güm-
                                       rükçüoğlu buraya hemen müdahale
                                       etti. Ciddi bir yatırım yaparak fore
                                       kazık çalışmasını başlattılar. İn-
                                       şallah yakın zamanda çalışmaların
                                       tamamlanmasıyla toprak kayma-
                                       sını önlemiş olacağız. Heyelanda
                                       yanımızda olan bizleri sahiplenen,
                                       yalnız bırakamayan Sayın Güm-
                                       rükçüopğlu’na bir kez daha teşek-
                                       kür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15