Page 3 - ARALIK
P. 3

ARALIK 2017 / SAYI: 19                               www.trabzon.bel.tr 3
          saHilde neler yapılaCaĞına
        HalK Karar verdi     Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tahkimat

     ve dolgu çalışmaları tamamlanan Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi I. etap alanında
        uygulanacak olan projeyi Trabzon halkının taleplerine göre hazırlatıyor.


    Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi kap- ler; ‘deniz aktiviteleri, rekreasyon,  etapta tahkimat ve dolgu çalışma-
    samında I. etapta tahkimat ve dolgu  ticari aktivite-kurumsal yapı, kül- larını tamamladıklarını hatırlattı.
    çalışmalarını tamamlayan Trab-   tür-sanat, ulaşım, donatı, dini inanç  Gülcemal Projesi ile toplamda 800
    zon Büyükşehir Belediyesi, 250 bin  ve çocuklara yönelik alanlar’ olmak  bin m2 alan kazanacaklarını ifade
    m2’lik I. etap alanında yapılacak  üzere sekiz ayrı gruptan oluştu. eden Gümrükçüoğlu, “I. etap tah-
    olan rekreasyon düzenle-                          kimat alanında 250 bin m2
    mesini Trabzon halkının ta-                         alan elde etmiş bulunmak-
    lepleri doğrultusunda şekil-                        tayız. Bu alanda uygulana-
    lendirileceğini açıklamış ve                        cak olan projenin hazırlan-
    taleplerin toplanması için                         masına devam ediyoruz.
    anket çalışması başlatmıştı.                        Bu çalışmamızı halkımızın
                                          taleplerine göre şekillen-
    Büyükşehir  Belediyesinin                         diriyoruz. Ankette çıkan
    resmi internet sitesi olan                         sonuçlara göre hazırlanan
    www.trabzon.bel.tr portalın-                        projemiz tamamlandığında
    da yapılan ankette katılımcı-                        yapım ihalesi gerçekleştiri-
    lara, “Sahil Dolgu (Gülcemal)                        lecek ve uygulanmasına baş-
    Projesi I. etap alanında hangi                       lanılacaktır” diye konuştu.
    tesisleri görmek istersiniz?”
    sorusu yöneltildi. 1 Mart –                         Başkan Gümrükçüoğlu, Gül-
    25 Mayıs 2017 tarihleri arasında  Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- cemal Projesinin üç ayrı etabıyla
    gerçekleştirilen ankete 1032 farklı  kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  Trabzon halkının bu konudaki he-
    katılım ve beyan elde edildi. Anket  Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesinin  men hemen tüm taleplerine yanıt
    sonuçlarında ana hatları ile talep- üç ayrı etapta tamamlanacağını, I.  verebileceğini de sözlerine ekledi.
   1   2   3   4   5   6   7   8