Page 4 - ARALIK
P. 4

4  ARALIK 2017 / SAYI: 19                                www.trabzon.bel.tr


        TR A B ZON BÜ Y ÜK ŞEHİR BELEDİ Y E BA ŞK A NI

       DR . ORH A N FE V Zİ GÜMRÜKÇ ÜOĞLU AÇIK L A DI
            Maraş Caddesi için


     ‘B’ planı devreye alınıyor

    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- ön takdimini yapacağız” diyerek ko- parklanma kontrolüydü. Ama hazır
    kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  nuyla ilgili sözlerine başlayan Güm- olan bu programda paydaşımız Em-
    Maraş Caddesi’ndeki trafik sorunu- rükçüoğlu, “Bu projenin esası Maraş  niyetti ve bunda mesafe alamadık.
    nun çözümü için hazırlanan ‘B’ pla- Caddesi’ni tam bir düzen ve esasa  Mesafe alamayacağımızı gördüğü-
    nını Trabzon Büyükşehir Belediye  kavuşturmaktır” diye konuştu. Maraş  müz bir yıl öncesinde sessiz seda-
    Meclisinde kamuoyuna takdim etti.  Caddesi için ‘A’ planı olarak Elektronik  sız bir B planı hazırladık. Bu B planı
    Buna göre Maraç Caddesi orta re-  Denetleme Sistemi Projesini hazır- Maraş Caddesi’ni orta refüjle ikiye
    füjle ikiye bölünüp kaldırımlar bü- ladıklarını hatırlatan Gümrükçüoğlu,  bölüp kaldırımları büyüterek yine tek
    yütülecek. Böylece caddenin her iki  bu projenin uygulamaya geçirilme- yönlü, batıdan doğuya seyir tarzında
    yakasında parklanmanın önüne ge-  sinde yol alınamayacağının anlaşıl- uygulamanın yapılması esaslı olan
    çilecek. Cadde, tek yöne iki şeritle  ması üzerine bir yıl önce ‘B’ planını  projedir. Yani Meydan Parkı altındaki
    trafik akışkanlığına kavuşturulacak. hazırlamaya başladıklarını söyledi. tek yönlü çalışmayı Maraş Caddesi
                                       boyunca yine iki şerit esasına dayalı
    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı  Başkan Gümrükçüoğlu şunları kay- yapma tarzına dayanan bir çalışma-
    Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Mec- detti: “Maraş Caddesi’nde öncelikli  dır. Bu çalışmada dolmuş durakları
    lis oturumunun açılışında ilk olarak  olan bölüm olarak Palet Pastanesi ile  sadece cep olarak bırakılmaktadır.
    son bir aydaki çalışmalar hakkında  Atatürk Alanı arasındaki trafik soru- Bu cepte iki araç varsa iki aracın sı-
    Meclis üyelerini bilgilendirdi. Bilgi su- nunu devamlı takip ettik… Burayı dü- ğabileceği cep bırakılmıştır, yanından
    numunun ardından Maraş Caddesi’nin  zenlemek için Elektronik Düzenleme  geçen yol ancak bir aracın geçeceği
    trafik sorununun çözüme kavuşturul- Sistemini çalıştık. Bunu çalışmaya  en genişliğinde bırakılacağından ötü-
    ması için hazırlanan ‘B’ planını Mec- başlayalı 3 yıl oldu. Yönetmelikler ve  rü o cebe girenin önde olanı, arkadan
    lis üyelerine aktaran Gümrükçüoğlu,  değişen yönetmeliklere göre uygun  aynı cebi kullanacak dolmuş geldi-
    söz konusu projenin bir yılda hazır- olan formülü hazırladık. Bu formü- ğinde mutlaka çıkmak zorundadır.
    landığını kaydetti. “Büyükşehir Bele- lü en asgari standartlarda tutmaya  Önündeki şeritte tek bir araçlık şerit
    diye Meclisine bir yıl öncesinden beri  çalıştık. Bu standartlar ise hız kont- olduğu için ister istemez yoluna de-
    hazırlamakta olduğumuz projenin  rolü, kırmızı ışık kontrolü ve yanlış  vam etmek durumunda kalacaktır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9