Page 6 - ARALIK
P. 6

6  ARALIK 2017 / SAYI: 19                                www.trabzon.bel.tr

      BaşKan GÜMrÜKçÜoĞlU’na   yoMra’dan HizMeT TeşeKKÜrÜ
                                       mıza, vatanımıza sahip çıkması ile
                                       birlikte inşallah buradaki asfaltlama
                                       faaliyetlerimizi de devam ettireceğiz.
                                       Önümüzdeki yılda Allah (c.c.) nasip
                                       ederse mahallelerimizde beton olma-
                                       sı gereken yerlere beton, asfalt olma-
                                       sı gereken yerlere asfalt çalışmaları-
                                       nı sürdüreceğiz. Özdil-Kıratlı bağlantı
                                       yolunda altyapı çalışmalarını tamam-
                                       ladık, sürdürmekte olduğumuz as-
                                       faltlama çalışmalarını da birkaç gün
                                       içinde tamamlamış olacağız. En başta
                                       hemşehrilerimize minnettarız. Bütün
                                       imkânlarımız her zaman halkımızın
                                       emrindedir. Bu sene Trabzon sathın-
                                       da 250 bin ton asfaltı gerçekleştirmiş
                                       durumdayız. Beton yollarımızda bu-
                                       nun dışındadır. Bu vesile ile sahada
                                       olan, gecesini gündüzüne katan bütün
                                       işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum”
    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- Özdil-Kıratlı bağlantı yolunda altyapı  diye konuştu. Başkan Gümrükçüoğlu,
    kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  çalışmalarının tamamlanmasının ar- “Trabzon Büyükşehir Belediyesi va-
    Yomra ilçesinin Özdil ve Kıratlı ma- dından asfaltlama çalışmalarına baş- tandaşımızın kendi yeridir. Her zaman
    hallelerinin bağlantı yolunda devam  ladıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu,  halkımızla el ele omuz omuza hizmet
    eden çalışmaları yerinde inceledi.  “Burada en başta hem Kıratlı’dan  etmeye devam edeceğiz. İnşallah daha
    Mahalle sakinlerinin yapılan çalışma- hem Özdil’den ve civar mahallelerden  iyi Kıratlı’da, daha iyi Özdil’de, daha
    lardan ötürü teşekkür ettiği Başkan  lütfedip toplanan hemşehrilerimize  iyi Yomra’da ve daha iyi Trabzon’da
    Gümrükçüoğlu, “Tüm imkânlarımız- teşekkür ediyorum. En başta halkı- beraberce çalışmalarımızla buluşa-
    la halkımızın hizmetindeyiz” dedi.  mızın desteği, devletimize, bayrağı- cağız” diyerek sözlerini tamamladı.                                             Başkan Gümrükçüoğlu
                                              mahalle sakinleriyle
                                                bir araya geldi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11