Page 7 - ARALIK
P. 7

ARALIK 2017 / SAYI: 19                               www.trabzon.bel.tr 7


                                        isTediĞiMiz
                                        HizMeTleri
                                        Kısa sÜrede aldıK

                                       Özdil Mahallesi Muhtarı Barış Ha-
                                       tipoğlu da mahallelerinde yapılan
                                       çalışmalardan duydukları memnu-
                                       niyeti dile getirdi. Özdil-Kıratlı bağ-
                                       lantı yolunun yanı sıra Büyükşehir
                                       Belediyesinden önemli yatırımlar
                                       aldıklarını ifade eden Hatipoğlu,
                                       “Mahallemizde 1 trilyon maliyetli
                                       kanalizasyon ihalesi yapıldı, şimdi
                                       çalışmalara başlanılacak. Menfez
                                       inşaatları, büz çalışmaları, istinat
                                       duvarı çalışmaları Büyükşehir Bele-
                                       diyemiz tarafından gerçekleştirildi.
                                       Büyükşehir Belediyemizden istediği-
                                       miz hizmetleri kısa sürede aldık. Bü-
                                       yükşehir Belediye Başkanımızın ça-
                                       lışmalarından çok memnunuz. Allah
                                       (c.c.) razı olsun” ifadelerini kullandı.
     BaşKanıMız TaliMaT verdi yolUMUz yapıldı

    Kıratlı Mahallesi Muhtarı Mehmet  ratlı Mahallesi’nde icra edilen diğer
    Ali Kazancı ise yapılan çalışmalar- çalışmalar hakkında da değerlen-
    dan ötürü Başkan Gümrükçüoğlu’na  dirmelerde bulunan Muhtar Kazancı,
    teşekkür etti. Özdil-Kıratlı bağlantı  “Belediyemizin TİSKİ Genel Müdür-
    yolunun öğrenci servisleri başta ol- lüğü mahallemizin Uzunyol Mevkii’n-
    mak üzere sıklıkla kullanılan bir yol  de içme suyu isale hattını iki yıl önce
    olduğunu ifade eden Kazancı, “Uzun  projelendirip ana hattın inşasını ger-
    yıllardır bütün uğraşmalarımıza çekleştirdi. Şimdi Uzunyol Mevkii için
    rağmen bu yolu yapma imkânı bu-  Mavulpos’tan ek memba çalışmasına
    lamamıştık. Sağ olsun Büyükşehir  başladık. Bunun için 2 km ulaşım yolu
    Belediye Başkanımız duyarlılık gös- yaptık. Şimdi de bu membanın ana
    terdiler, gelip yolu yerinde incelediler  membaya bağlantısını gerçekleştiri-
    ve ekiplerini sevk ettiler. Yolun baştan  yoruz. Bu noktada da başta Büyükşe-
    sona ırmak geçişleri büze alındı. Ge- hir Belediye Başkanımız olmak üzere
    rekli olan dolgu çalışmaları yapıla- TİSKİ Genel Müdürümüz Sayın Recep
    rak yolun zemini sağlıklı hale getiril- Köksal’a, Genel Müdür Yardımcımız
    di. Akabinde kanavası açıldı ve filler  Sayın Nurettin Tandoğan’a, İçmesu-
    malzeme serilerek altyapı çalışması  yu Daire Başkanımız Sayın Muham-
    tamamlandı. Şimdi de asfalt serme  med Mazlum’a ve tüm TİKSİ Genel
    işlemine başladık. Allah (c.c.) nasip  Müdürlüğümüz çalışanlarına halkı-
    ederse en kısa zamanda bu çalışma- mız adına teşekkür ediyorum. Aynı
    mızı da tamamlamış olacağız. Başka- zamanda Büyükşehir Belediyemiz
    nımız sağ olsun yine mahallelerimize  mahallemizde yol bakım çalışmaları
    gelerek hem çalışmaları inceledi hem  gerçekleştiriyor. Kıratlı Mahallesi’nin
    de vatandaşlarımızla hasbihal oldu.  ana yolunda da 1 km’ye yakın bozul-
    Bu hassasiyetlerinden ötürü Başka- muş bir alan vardı. Buranın da bakım
    nımıza özellikle teşekkür ediyorum.  çalışmalarını yapıyoruz. Başkanımız
    Şahsında bütün emekçi arkadaşları- Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na
    na da teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.  tüm çalışmalarından ötürü tekrar te-
    Büyükşehir Belediyesi tarafından Kı- şekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12