Page 4 - 2017
P. 4
CAK 2017 / SAYI: 8 www.trabzon.bel.tr

Cumhurbaşkanımıza
minnettarız

Trabzonspor’un yeni stadyumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Be- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay
ve spor kompleksinin açılışı tö- rat Albayrak’da stadyumun Trabzon Kılıç ise, Akyazı Stadı’nın yapımın-
reninde ‘Trabzon seninle gurur ve Türk sporu için büyük önem taşı- dan açılışına kadar Cumhurbaşkanı
duyuyor’ sloganları ile kürsüye çı- dığını belirterek, “Bu stadın temel- Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir
kan İçişleri Bakanı Süleyman Soy- lerinin atıldığı ilk günden bugüne kararlılığı olduğunu ifade ederek
lu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kadar ne kadar büyük mücadele ve şunları söyledi: “Göstermiş olduğu-
kendilerine ve kendilerinden sonra- karalılıklar gösterildiğinin en yakın nuz kararlılıktan ve Türkiye’ye ka-
ki nesle dik duruş ve karalılığı öğ- şahidi olarak Cumhurbaşkanımıza zandırdığınız eserlerden dolayı size
rettiğini belirterek şöyle konuştu: bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu ola- teşekkür ediyoruz. Katılımınız için,
“Bu toprakların kendi karar verme rak sonsuz şükranlarımı iletiyorum. emekleriniz için, kararlılığınız için
yeteneği olduğu yönünde ortaya Eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı size tekrar teşekkür ediyoruz. Akya-
koyduğunuz irade ve geleceğimiz böyle bir stadyumu Trabzon’a kazan- zı Stadı Trabzonlulara, Trabzonspor-
adına özgürlüğümüzü, hürriyetimizi dırmak mümkün olmazdı” ifadeleri- lulara ve Türkiye’ye hayırlı uğurlu
ve bağımsızlığımızı sadece bize de- ni kullandı. olsun.”
ğil bizden sonraki nesle de bunları Törende konuşan Trabzonspor Ku-
öğretiyorsunuz. Bir şey söylüyor- lüp Başkanı Muharrem Usta da,
sunuz; ‘Eşek ölür kalır semeri, in- Akyazı Stadı’yla yeni bir yolculuğun
san ölür kalır eseri’. Size minnet ve başlayacağını belirterek, “Yeni bir
şükran duyuyoruz. Burası sizin ka- 50 yıla ve nice 50 yıllara hep birlikte
rarlılığınızın ve iradenizin eseridir. gireceğiz. Olağanüstü statla bundan
Sizin talimatlarınızla bu stadyumu sonra yeni yolculuğumuz başlaya-
bu hale getirenlere, Avni Aker’e te- cak. Bu muhteşem stadın ülkemize,
şekkür ediyoruz. İnşallah sizi mah- şehrimize kazandırılmasında Cum-
cup etmeyeceğiz. Buradan şampi- hurbaşkanımızın çok net ve kararlı
yonluklar, centilmenlikler, başarı ve bir duruşu var. Minnettarız” dedi.
kardeşlik çıkaracağız.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9