Page 6 - 2017
P. 6
CAK 2017 / SAYI: 8 www.trabzon.bel.tr

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Trabzonspor’un yeni
stadyumunu Trabzon’a kazandıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta
olmak üzere emek veren ve açılışa katılan herkese teşekkür etti.

ERDOĞAN BİR DİZİ AÇILIŞLAR YAPTI

BİRÇOK İLKİ Bu arada Cumhurbaşkanımız Recep Trabzon’a ve Trabzonspor’a dev bir
BARINDIRIYOR Tayyip Erdoğan, Akyazı Spor Komp- eser kazandırıldığını hatırlatan Baş-
leksi’nin açılışı için düzenlenen tö- kan Gümrükçüoğlu, “Trabzon’umuz
Türkiye’de denizin üzeri doldurula- renle 423 konut, Ağız ve Diş Sağlığı son 14 yılda yapılan çalışmalarla is-
rak inşa edilen ilk stat olan Akya- Hastanesi, Edebiyat Fakültesi binası, mine layık hale getirilmiştir. Tensip-
zı’yı çevreleyen membranlar kendi 144 derslikli 7 okul, 500 öğrenci ka- leriyle stadyum inşaatını başlatan,
kendini temizleme özelliğine sahip. pasiteli 2 pansiyon, 1900 kapasiteli 3 temelini atan ve açılışını gerçek-
Akıllı stat olarak adlandırılan Ak- yükseköğrenim yurdu, Çaykara Hü- leştiren Sayın Cumhurbaşkanımız
yazı, 2 bin 500 aracın yaptığı hava kümet Konağı, SGK hizmet binası, 2 Recep Tayyip Erdoğan başta olmak
kirliliğini temizleyecek filtreleme gençlik merkezi, Beşikdüzü İlçe Em- üzere, açılış programında yanımız-
sistemine sahip. Statta 2 adet 80 niyet Müdürlüğü, Beşikdüzü Kültür da yer alan Katar Devleti Emiri Şeyh
metrekarelik skorboard bulunuyor. merkezi, Çocuk destek merkezi ve Tamim Bin Hamad Al Tani’ye, şehri-
Bu skorboardlar Türkiye’nin en bü- çocuk evleri sitesi, Arsin Balıkçı ba- mizin evladı İçişleri Bakanımız Sayın
yüğü olma özelliğini taşıyor. Akyazı rınağı, 2 Kur’an Kursu binası, Sokak Süleyman Soylu’ya, Enerji ve Tabii
Stadı’nın yapımında toplam uzunlu- Hayvanları bakım evi, Orman köy- Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Al-
ğu 125 kilometreyi bulan 3700 adet lülerine yönelik proje, turizm alanı bayrak’a, Gençlik ve Spor Bakanımız
fore kazık, toplam 6 bin ton çelik iyileştirme ve oluşturma, 8 adet eski Sayın Akif Çağatay Kılıç’a, geçmişten
kullanıldı. Akyazı Stadı’nda zemin eser onarımı ve şehrin altyapısına bugüne görev yapan TOKİ Başkanla-
ısıtma ve soğutma sistemlerinin yönelik 59 projenin açılışını da ger- rımıza, milletvekillerimize, kamu ku-
yanı sıra havalandırma sistemi de çekleştirdi. rum ve kuruluşlarımızın yetkililerine
bulunuyor. Stat zeminin çimleri İtal- Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca
ya’dan özel olarak getirildi. Zemin- kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor’umuzun yeni stadyumu
de hem normal çim, hem de hibrit Trabzonspor’un yeni stadyumunun ve spor kompleksinin açılışı önce-
çim yer alıyor. açılışını gerçekleştiren Cumhurbaş- sinde gece gündüz çalışarak gayret
kanımız Recep Tayyip Erdoğan başta gösteren Büyükşehir Belediyemiz,
olmak üzere açılış törenine katılan ilçe belediyelerimiz ile kamu kurum
devlet erkanı ve on binlerce Trab- ve kuruluşlarımızın çalışanlarına,
zonspor taraftarı ile açılış öncesinde yüklenici firmanın tüm personelle-
gece gündüz gayret gösteren Büyük- rine ve açılışa yoğun katılım göste-
şehir Belediyesi ve kamu kurum ve rerek Trabzonspor’umuza desteğini
kuruluşlarının çalışanlarına teşek- ortaya koyan hemşehrilerime çok
kür etti. Yeni stadyumun inşasına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki
dönemin Başbakanı, Cumhurbaşka- Trabzonspor’umuz yeni stadyumu
nımız Erdoğan’ın tensipleriyle baş- ile birlikte büyük bir yükseliş göste-
landığını, gece gündüz çalışılarak recek ve kupalara yeniden ambargo
koyacaktır” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11