Page 3 - 2017
P. 3
BAT 2017 / SAYI: 9 www.trabzon.bel.tr 3

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi
modern araçlarla donatıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını son derece modern
araçlarla donattı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan
Fevzi Gümrükçüoğlu, “Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için
itfaiye teşkilatımızı en iyi şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, it- bünyesinde hizmet vermeye başlayan İtfaiye çalışmaları hakkında değer-
faiye teşkilatını güçlendirmeye de- araçların 3’ü, üzerinde çok maksat- lendirmelerde bulunan Trabzon Bü-
vam ediyor. Trabzon’un ilçelerine itfa- lı makine tertibatı bulunan yangın yükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan
iye müfrezeleri kurmak için planlama ve kurtarma aracı, 1’i ise orman ve Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon halkına
çalışmalarını 2016 yılında tamamla- sanayi yangınlarına müdahale etmek en iyi hizmeti verebilmek için çalış-
yan ve 2017 yılı içinde bu çalışmaları için özel olarak tasarlanmış itfaiye malarına aralıksız olarak devam et-
hayata geçirmeyi amaçlayan Büyük- aracı olarak tercih edildi. 2016 yı- tiklerini kaydetti. Trabzon’un ilçelerini
şehir Belediyesi son olarak 4 adet lında daha öncede 3 adet öncü aracı itfaiye müfrezeleri ile donatacaklarını
itfaiye aracını daha bünyesine kattı. bünyesine katan Büyükşehir Beledi- hatırlatan Başkan Gümrükçüoğ-
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yesi İtfaiye Dairesi, önümüzdeki haf- lu, “Bu kapsamda çalışmalarımızı
talarda da ayrıca 3 adet araç daha sürdürüyoruz. Bunun iş programını
bünyesine katacak. Araçların 2’si, hazırlamış durumdayız. Bir yandan
Trabzon’un ihtiyaçlarına en iyi şekil- bu çalışmalarımıza devam eder-
de cevap verebilmek için 28 metre ken diğer yandan makine parkımızı
merdivenli özel yangın aracı, 1’i ise güçlendiriyoruz. 2016 yılında itfaiye
8 tonluk su arazözü olacak şekilde teşkilatımızı 10 araçla güçlendirmiş
tercih edildi. Böylece Büyükşehir olduk. 2011 yılından buyana itfaiye
Belediyesi İtfaiye Dairesi 2016 yılında teşkilatımıza 25 yeni araç kattık. Bu-
toplamda 5,2 milyon TL maliyetle 10 nun Belediyemize toplam maliyeti 12
adet araç satın almış oldu. Bünye- milyon TL’dir. Halkımızın can ve mal
sinde toplamda 73 araç bulunduran güvenliğini en iyi şekilde korumak
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin için itfaiye teşkilatımızı en iyi şekilde
araçlarının 25’i, 2011 yılından sonra güçlendirmeye devam ediyoruz” diye
12 milyon maliyetle satın alındı. konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8