Page 5 - 2017
P. 5
BAT 2017 / SAYI: 9 www.trabzon.bel.tr 5

RAYLI SİSTEM İÇİN ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Başkan Gümrükçüoğlu raylı
sistem güzergâhlarını açıkladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- AKYAZI-HAVALANI BEŞİRLİ-İTFAİYE
kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrük- ARASI ÇİFT YÖN KAVŞAĞI-GANİTA
çüoğlu, Trabzon’a hafif raylı sistem
kazandırmak için büyük bir çalışmayı “Akyazı’daki dolgu alanı bölgesindeki Akyazı bölgesindeki istasyondan kal-
titizlikle sürdürdüklerini ifade eder- ana istasyondan kalkan raylı sistem, kan az önce güzergâhını çizdiğim hattın
ken raylı sistem güzergâhı hakkında sahil alanından gelip, Beşirli istikame- dışında ikinci bir hat ise Akyazı’dan Sa-
kamuoyunu bilgilendirdi. Hafif raylı tinden Yavuz Selim Bulvarı’na (Tanjant hil Yoluna girip İtfaiye Kavşağı’na kadar
sistem projesinin Akçaabat-Yomra Yolu) girip, Yavuz Selim Bulvarı boyun- gelmekte, bir kolu buradan hareketle
arasında hazırlanmakta olduğunu ca gelip Trabzon Evinin (Baro Binası) Atapark Kavşağı’ndan Yavuz Selim Bul-
vurgulayan Başkan Gümrükçüoğlu, yanından geçerek Değirmendere’ya varı’na ulaşmakta, bir kolu ise Ganita
Akyazı ile Havalimanı arasındaki kıs- ulaşmakta, oradan yine şuandaki Oto- bölgesine gelmektedir. Bu hat batıdan
mın birinci etap olarak uygulamaya garın önünden geçerek, KTÜ C Kapı- doğuya hizmet vermiş olacaktır.”
geçileceğini kaydetti. Yaptığı açıkla- sını da geçerek Havalimanına (Ha-
mada çalışmalara devam edilmekte valimanı Kavşağı’na) ulaşan bir hattı 2018’DE
olduğunu ve projede teknik olarak ihtiva etmektedir. Bu hattı gidiş-ge- BAŞLAYABİLİRİZ
bazı değişikliklerin yapılabileceğini liş olarak projelendirmekteyiz.
belirten Gümrükçüoğlu, güzergahlar riKHoabşçdojçeeşAelzieaaialütkanağkatktvvöoAnad-iersyşkaiYnğtleakraöadllıoclneAikçzizğumbemlerıaalçk-ı,akedi)aeanHyr2d“şareblaaniH0ilüepanaazıi1varşsvafaiıttu8aeKraıü-ıztrylardYaltıyamnadorigeosmemısvüollrmumıaaı,şınğlenailaümsdaçıaterrımnnıytaiğuynalniakoığhaılıdakaayriaaianh(s.meadprtAdrateapsısaPBabılmd.sioıgasosamraeınOmiıloyşbaşnrfdroıjslliakdneıauaainmybyaımıkpkmğmnolinlrirıuaraaiaioseznmunu2lGyjiatbezscl0aaüAUaun”eit1pmeşgzbıkkrl8dnlumaaaeçaıipdrssycbaydryürmaeoradieaeıonkln-eykar-ılı---it
hakkında özetle şunları kaydetti: MEYDAN-MARAŞ
CADDESİ-AYASOFYA

Aynı hatta bir kol Trabzon Evinin
yanından Atatürk Alanı’na (Mey-
dan) girmekte, tek yön olarak
Maraş Caddesi istikametinden
Ayasofya Kavşağı’na ulaşmakta
ve Hacı Ziya Habipoğlu Araçlı Alt
Geçidi istikameti ile Yavuz Selim
Bulvarı’na çıkmaktadır. Maraş
Caddesi çift yön değil, sadece
doğudan batıya tek yön olarak
raylı sistemle buluşmaktadır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10