Page 10 - 2016 PERFORMANS
P. 10

Alt Yapı


      Hizmetleri          5216 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi,       Ortak programa alınan hizmetler için
      büyükşehir belediyelerinin altyapı hizmetlerindeki  kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli
      koordinasyon fonksiyonunu düzenlemektedir.    ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda,
      Buna göre; Büyükşehir içindeki alt yapı      büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı
      hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi   kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak
      amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya      ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı
      da görevlendirdiği kişinin başkanlığında,     ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda
      yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve      ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate
      kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin  alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu
   10  katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi     ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun
                               hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili
      (AYKOME) kurulur. Büyükşehir ilçe belediye
      başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların  kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi
      görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye   sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.
      olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi
      toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili    Ortak programa alınmayan yatırımlar
      kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının  için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu
      (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun)  kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon
      temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. merkezi tarafından belirlenen programa göre
                               harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.
          Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu    Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak
      kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından  yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye
      büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları  ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer
      için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun  için bağlayıcıdır.
      olarak yapılacak taslak programları birleştirerek
      kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu      Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma
      kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı  esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu
      koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi  kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı
      sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek  tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
      zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla  İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt
      kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda    yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek
      yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak  tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında,
      programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye  Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı
      ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının    Müsteşarlığının görüşünü alır.
      bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı
      koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak
      alt yapı yatırım hesabına aktarılır.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15