Page 8 - 2016 PERFORMANS
P. 8

A.YETKİ GÖREV ve                 f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya
                               yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma
      SORUMLULUKLAR                   hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu
                               sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde
                               işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları
      5216 sayılı Kanunun 7 nci             ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini,
      maddesine göre, büyükşehir            zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak
      belediyelerinin görev ve             yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan
      sorumlulukları şunlardır:             ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
                               tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya
                               kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği
      Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve
      sorumlulukları şunlardır:             trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
                               yürütmek.
      a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak
      büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık  g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki
      hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara   meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak,
      uygun olarak bütçesini hazırlamak.        yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel
                               tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere
                               cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler
      b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla,
      büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları   koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve
      içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her    bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan,
      ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak   bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları
      ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki   ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi
      belediyelerin nazım plâna uygun olarak      işlerini gerçekleştirmek.
      hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu
    8  plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon  h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
      plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya
      değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını      i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak
      denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği  çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının
      tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar  korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak;
      plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan   hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama
      ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve  alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama
      parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.   sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında
                               çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler
                               almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını
      c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş
      görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım,  yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta
      bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar  toplanması ve aktarma istasyonuna kadar
      plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü  taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden
      imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak,   değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf
      20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu     edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu
      Kanununda belediyelere verilen yetkileri     amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek
      kullanmak.                    veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin
                               hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri
                               kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek;
      d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan
      veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir  deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak,
      belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda  arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri
      işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. yapmak.

                               j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî
      e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci
      maddelerindeki yetkileri kullanmak.        müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek,
                               yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini
                               yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13