Page 9 - 2016 PERFORMANS
P. 9

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya  t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları
      işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine  yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
      getirmek.                     imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan
                               özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve
      l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık   denetlemek.
      otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek,
      işlettirmek veya ruhsat vermek.          u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak,
                               doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer
      m) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal   hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak;
      donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri,  gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve
      hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor,    malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım
      dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak,   hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde
      yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde  üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut,
      amatör spor kulüplerine malzeme vermek      işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları
      ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar   ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere
      arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi  karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu
      ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren  konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları
      veya derece alan sporculara belediye meclis    vermek.
      kararıyla ödül vermek.
                               v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık
      n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri  üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar,
      için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve    gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal
      kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve  ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve
      tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve  bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve
      gerekli malzeme desteğini sağlamak.        beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya
                               işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler,  9
      o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve  yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve
      kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların  sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
      ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla
      bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün    y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak,
      olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa   işletmek veya işlettirmek.
      etmek.
                               z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği
      p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini  açısından tehlike oluşturan binaları insandan
      yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak,  tahliye etmek ve yıkmak.
      kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir
      sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis  Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c)
      araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat   bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına
      vermek.                      uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye
                               bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu
      r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek,   görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi
      bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak,  kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte
      kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak;  yapabilirler.
      kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları
      pazarlamak.


      s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar
      tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili
      hizmetleri yürütmek.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14